Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Po 750/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-02-11

Śmierć zapisanego w księdze wieczystej właściciela nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu nie stanowi powodu zawieszenia postępowania rozgraniczeniowego na podstawie...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi Marii i Józefa S. na postanowienie Wojewody w P. z dnia 9 kwietnia 1998 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania - I. uchylił zaskarżone...

IV SAB 185/98 - Wyrok NSA z 1999-03-23

postępowania lub nie zostanie podjęte postępowanie/. Zawieszenie postępowania administracyjnego i tzw. bezczynność organu w rozpatrzeniu sprawy są odrębnymi i wzajemnie...
się wyłączającymi instytucjami prawa procesowego. Sąd /rozpoznając sprawę o bezczynność w załatwieniu sprawy/ nie był władny badać, czy zawieszenie postępowania było uzasadnione...

II SA/Kr 78/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1999-11-02

do zawieszenia postępowania administracyjnego na podstawie przepisu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Tadeusza F. na postanowienie...
Wojewody K. z dnia 8 grudnia 1997 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie i na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r...

III SA 4728/97 - Wyrok NSA z 1999-01-06

od towarów i usług, co doprowadziło do wymierzenia podatku w kwocie 30.913,60 zł., Izba Skarbowa stwierdziła, że nie było podstaw do zawieszenia postępowania...
zawieszenia postępowania, Izba Skarbowa nie ustosunkowała się do faktu, że Naczelny Sąd Administracyjny wstrzymał wykonanie decyzji organów celnych., Izba Skarbowa wniosła...

IV SAB 175/98 - Wyrok NSA z 1999-03-12

W trybie skargi na bezczynność organu nie można zwalczać postanowienia o zawieszeniu postępowania przez organ, albowiem w tym celu należy wykorzystać środki przewidziane...
, w której nie mogą być podejmowane czynności procesowe ze względu na przeszkody określone w postanowieniu o zawieszeniu postępowania., W trybie skargi na bezczynność organu...

III SA 992/98 - Wyrok NSA z 1999-01-29

wniosek Spółki uznał za bezprzedmiotowy., W odwołaniu od powyższej decyzji pełnomocnik Spółki wniósł o jej uchylenie oraz o zawieszenie postępowania administracyjnego...
postępowania Izba Skarbowa zwróciła uwagę, że w sprawach podatkowych zawieszenie postępowania mogło nastąpić na podstawie art. 166 Kpa, w myśl którego organ podatkowy...

I SA/Wr 14/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-07-13

w Urzędzie Celnym w Z. wniosek o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania karnego., W dniu 4 lipca 1994 r. dyrektor Urzędu Celnego w Z. wydał decyzję...
nie przyznawania się skarżącego w postępowaniu karnym do popełnienia zarzucanego mu czynu i wnoszenia w postępowaniu celnym o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia...

III SA 7076/98 - Wyrok NSA z 1999-06-18

do Izby Skarbowej, która postanowieniem z dnia 28.08.1998 r. utrzymała w mocy postanowienie o zawieszeniu postępowania., Strona następnie w dniu 25.02.1997 r. złożyła...
ZU 1998 nr 3 poz. 30/., W kolejnym piśmie procesowym z dnia 13.06.1999 r. skarżący polemizowali z prawidłowością, zawieszenia postępowania dotyczącego zwrotu nadwyżki...

I SA/Gd 1945/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-01-22

, uzasadniające zawieszenie postępowania podatkowego., Stąd w skardze podważano zasadność postanowienia Izby z dnia 27 września 1996 r. odmawiającego zawieszenie postępowania...
oraz dopuszczalność wydania w tym samym dniu zaskarżonej decyzji odwoławczej, w sytuacji kiedy postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania nie stało się prawomocne...

III RN 114/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-02-03

za dopuszczalne zawieszenie postępowania celnego na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego uznał, zaś, że zarejestrowanie przez sąd w rejestrze...
obowiązku organu celnego zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa., Sąd Najwyższy nie uznał za trafny zarzutu rażącego naruszenia art. 7 i art. 8 Kpa...
1   Następne >   +2   +5   10