Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 369/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-04-08

W postępowaniu egzekucyjnym nie stosuje się przepisów ogólnej procedury administracyjnej o zawieszeniu postępowania, w tym art. 97 Kpa, określającego przesłanki takiego...
zawieszenia. uchyla zaskarżone postanowienie organu obu instancji w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 7 kwietnia 1997...

III SA 1161/97 - Wyrok NSA z 1998-11-17

postanowienia organu II instancji., 2. W sprawach zobowiązań podatkowych rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego nie stanowiło podstawy obligatoryjnego zawieszenia postępowania...
nie uzasadniało zawieszenia postępowania odwoławczego, gdyż wynik postępowania karnego nie będzie miał wpływu na wymiar podatku, to brak jest podstaw do uznania, że naruszył...

III SA 231/97 - Postanowienie NSA z 1998-04-22

, w których skargi zostały wniesione do Sądu przed tym dniem, zastosowanie miały w postępowaniu sądowym w sprawach zawieszenia postępowania przepisy Kodeksu postępowania...
innego toczącego się postępowania sądowego. Natomiast organy podatkowe stosowały w tych sprawach art. 166 Kpa. Orzekanie o zawieszeniu postępowania sądowego i postępowania...

I SAB/Gd 29/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-29

. W obecnym stanie prawnym z dwu możliwych skarg - na bezczynność organu i na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania - pierwszeństwo trzeba dać tej drugiej, a tym samym...
, iż decydujące o rozstrzygnięciu sądowym zdarzenie prawne w postaci postanowienia o zawieszeniu postępowania miało miejsce po wniesieniu skargi i stan zawieszenia trwa...

II SA 1130/98 - Wyrok NSA z 1998-11-03

1. Organ administracyjny, rozpatrując zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania, kontroluje tylko pewien fragment postępowania administracyjnego...
z wnioskiem do Wójta Gminy w W. o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny., Wojewoda w dniu 1.06.1998 r. wystąpił...

I SA/Wr 1310/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-04-02

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./ nie przewiduje zawieszenia postępowania zabezpieczającego...
. Wniosek banku o zawieszenie takiego postępowania jest bezprzedmiotowy. oddala skargę w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Wnioskiem z 21 lutego 1997 r...

I SA/Lu 228/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-04-08

W zakresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny związany jest treścią art. 56 par. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym...
w administracji Dz.U. 1991 nr 16 poz. 161 ze zm./, zawierającą enumeratywnie wymienione przesłanki zawieszenia postępowania. Argumentacja skarżącego przedsiębiorstwa...

III SA 762/97 - Wyrok NSA z 1998-10-14

./ nie tworzy samodzielnej podstawy dla zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Ostatni z wymienionych przepisów odsyła wprawdzie do uregulowania zawartego w Kodeksie postępowania...
. Tymczasem art. 56 tej ustawy wylicza w sposób wyczerpujący okoliczności uzasadniające zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Urząd Skarbowy w O. na podstawie własnych...

III SA 24/97 - Wyrok NSA z 1998-04-01

r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ nie może powodować zawieszenia postępowania podatkowego w oparciu o art. 166 Kpa...
, zawieszenie postępowania może nastąpić w przypadku, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez właściwy...

II SA/Kr 1270/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-01-15

Postępowanie administracyjne podlega obowiązkowemu zawieszeniu, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji administracyjnej zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia...
A.D. Równocześnie wezwano odrębnym pismem U.W. do wystąpienia do sądu powszechnego ze stosownym wnioskiem. Postanowienie o zawieszeniu postępowania U.W. zaskarżyła...
1   Następne >   +2   +5   9