Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 269/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2023-10-17

w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2023 r., nr - nr 1801-IEE.711.120.2022 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
. nr 1801-IEE.711.120.2022, o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało oparte o następujące okoliczności faktyczne...

VIII SA/Wa 37/23 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-09-07

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z 21 października 2022 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Postanowieniem...
. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: 'KRUS') z 29...

VII SA/Wa 1149/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-01-27

:, [...]., W odpowiedzi na powyższe Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w S. postanowieniem z [...] grudnia 2021r. Nr [...] odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego...
w S. z [...] grudnia 2021r. odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem [...] - stwierdził niedopuszczalność zażalenia., Organ...

II SA/Sz 88/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2023-04-27

[...] listopada 2022 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. Prezydent Miasta K. prowadził postępowanie zainicjowane...
wniosku inwestorki z dnia 14 września 2022 r., w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania...

II OSK 461/21 - Wyrok NSA z 2023-11-16

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie (zwanego dalej: PINB) z dnia 12 lutego 2020 r. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego., W skardze kasacyjnej B...
zawieszenia postępowania, polegającej na tym, że zakres pojęciowy zwrotu ustawowego 'postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania' ograniczono wyłącznie do znaczenia...

II OSK 1275/20 - Postanowienie NSA z 2023-04-20

maja 2019 r. znak ... w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego postanawia: 1. sprostować oczywistą omyłkę w sentencji zaskarżonego wyroku...
. i K. G. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 9 maja 2019 r. znak DON.7100.92.2019.JSK w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

II SA/Łd 192/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-04-26

ze skargi P. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 29 grudnia 2022 roku nr SKO.4150.518.2022 w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania...
, jeżeli: 1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo 2) w okresie...

II SA/Lu 842/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-03-30

zażalenia M. B. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łęcznej z 26 lipca 2022 r., znak: PINB.5160.08.2021, odmawiające zawieszenia postępowania...
. 101 § 1 i 3 k.p.a., odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego wszczętego w dniu 31 marca 2021 r., znak: [...] w sprawie opisanej wyżej samowoli budowlanej...

II SA/Bk 259/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-05-25

Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia 13 lutego 2023 r. nr WOP.7722.10.2022.MM w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
w sprawie prowadzonej egzekucji administracyjnej. W przywołanych zarzutach strona zawarła ponadto wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego., W odpowiedzi organ...

I SA/Kr 486/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-11-17

, w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego; oddala skargę. Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, jako organ egzekucyjny prowadzi...
oraz o ewentualne jego zawieszenie., W sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, które było przedmiotem niniejszego postępowania, Dyrektor ZUS O/Kraków postanowieniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100