Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA 2376/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-08

1. W postępowaniu egzekucyjnym do rozstrzygnięć wydanych po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie w sprawie zawieszenia tego postępowania /art. 56 par. 1 i par. 4...
postępowanie przed organem pierwszej instancji /art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa/. Powinien bowiem w tym fragmencie postępowania orzec tak jak organ I instancji o zawieszeniu...

II SA/Ka 2527/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-10-27

ale z przyczyn, które Wojewódzki Sąd Administracyjny na mocy art. 134 § 1 p.p.s.a. bierze pod uwagę z urzędu., Ustawodawca, kształtując problematykę dotyczącą zawieszenia postępowania...
, posłużył się w art. 101 § 1 k.p.a. ogólnym określeniem 'w sprawie zawieszenia postępowania', obejmującym swoim zakresem wszelkie sprawy pozostające w związku...

II SA 2573/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-03

oraz wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie o zarejestrowanie znaku towarowego słownego [...]., Wniosek o zawieszenie postępowania pełnomocnik zgłaszającego złożył...
zawieszenia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia tego postępowania uznane zostanie za wycofane., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2000r. Urząd Patentowy...

II SA/Ka 687/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-11-25

[...], nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę oddala skargę. Burmistrz Miasta C. postanowieniem z dnia [...], nr [...], odmówił...
zawieszenia postępowania w sprawie z wniosku L.B. o pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego - rozbudowę werandy na działce nr [...], położonej przy ulicy [...] w C...

IV SA 321/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-24

k.p.a. odmówiło zawieszenia postępowania w, niniejszej sprawie,, 2. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 43 ustawy z dnia 7 lipca, 1994 r...
postępowania w niniejszej sprawie, gdyż wniosek o zawieszenie postępowania zawarty w odwołaniu nie pochodzi od strony, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte...

IV SA 4934/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-24

odmówiło zawieszenia postępowania w, niniejszej sprawie,, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w zw. z art. 43 ustawy z dnia 7 lipca, 1994 r. o zagospodarowaniu...
przestrzennym / Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz., 119 ze zm. / utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu decyzji podano, że brak jest podstaw do zawieszenia postępowania...

II SA/Ka 2479/02 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-11-25

[...], nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę oddala skargę. Burmistrz Miasta C. postanowieniem z dnia [...], nr [...], zawiesił...
na to, że prowadzenie postępowania związane było z zajęciem stanowiska przez inny organ, postanowiono o zawieszeniu postępowania., Z zażaleniem na powyższe postanowienie...

SA/Sz 2263/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-08-25

Izby Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego o d d a l a skargę Postanowieniem z dnia [...] r. nr [...], po rozpatrzeniu...
wniosku 'R.' Sp. z o. o. w P. Naczelnik Urzędu Skarbowego (jako organ egzekucyjny) odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego, wszczętego w dniu [...] r. na podstawie...

III SA 3214/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-28

Zamiejscowy w P. z dnia [...] października 2003 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] października...
r. Nr [...] w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. W podstawie prawnej orzeczenia Dyrektor Izby Skarbowej wskazał...

I SA/Bk 80/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-06-04

. z dnia [...] marca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowych...
wykonania zaskarżonego postanowienia i zawieszenie postępowania w sprawie do czasu prawomocnego rozpoznania przez Sąd skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B...
1   Następne >   +2   +5   +10   100