Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 14/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-03

ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym /Dz.U. 1989 nr 17 poz. 99 ze zm./, nie stanowi przesłanki dla zawieszenia postępowania na podstawie art. 45 ust. 1...
. na postanowienie Prezydenta Miasta T. z dnia 29 grudnia 1995 r. nr ANB-II-7333/1915/95 o zawieszeniu postępowania w przedmiocie zabudowy i zagospodarowania terenu...

I SA 674/95 - Wyrok NSA z 1996-06-18

Organ rozpatrujący zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania nie może na podstawie art. 138 par. 1 pkt 2 in fine Kpa swym postanowieniem o uchyleniu...
(...) w W. na postanowienie Wojewody (...) z dnia 17 lutego 1995 r. w przedmiocie uchylenia postanowienia Kierownika Urzędu Rejonowego w W. o zawieszeniu postępowania i orzeczenia...

I SA 1843/94 - Wyrok NSA z 1996-01-29

sprawy nie jest zagadnieniem wstępnym, które mogłoby uzasadniać zawieszenie postępowania na zasadzie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny w następstwie...
października 1994 r. w przedmiocie uchylenia postanowienia o umorzeniu postępowania i zawieszenia postępowania w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem NSA z dnia 19 stycznia...

FPK 1/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-06-19

powoduje z mocy prawa zawieszenie postępowania w sprawie, w związku z którą zostało wniesione/ wynika, że instytucja pytań prawnych samorządowych kolegiów odwoławczych...
którego toczące się w sprawie postępowanie administracyjne, w związku z wniesieniem pytania, ulega zawieszeniu z mocy prawa. Nasuwa się więc wniosek, że wspomniany art. 22 ust. 3...

OPK 15/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-07-15

prima facie wyłoniła się na tle rozpoznawania oznaczonej sprawy w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Trafność wydania przez Kolegium postanowienia o zawieszeniu...
postępowania odwoławczego była wątpliwa, skoro zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o str.k.o. wniesienie pytania powoduje z mocy prawa zawieszenie postępowania w sprawie...

SA/Rz 491/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-05-14

- zdaniem spółki - skutkować zawieszeniem postępowania celnego do czasu rozpatrzenia wniosku przez Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Organy orzekające...
zachowuje aktualność i w tej kwestii, co oznacza, że brak jest podstaw do zawieszenia postępowania celnego z uwagi na wystąpienie spółki z wnioskiem o uzupełnienie treści...

SA/Ka 1411/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-08-21

za styczeń 1995 r., wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania, co było jego pierwszą i jedyną czynnością., Uczynił tak zresztą na wyraźne polecenie Izby Skarbowej...
Nie jest wszczęciem postępowania w rozumieniu rozdziału 1 działu II Kodeksu postępowania administracyjnego czynność sprawdzenia deklaracji podatkowej lub zeznania...

III ARN 93/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-05-14

., Skarżąca wnosiła o zawieszenie postępowania przed NSA do czasu ustosunkowania się przez Trybunał Konstytucyjny do jej prośby o podjęcie inicjatywy własnej w sprawie zbadania...
, aby Trybunał Konstytucyjny takie postępowanie podjął. W związku z tym brak było podstawy do zawieszenia postępowania przed NSA. W myśl art. 177 par. 1 pkt 1 Kpc w związku z art...

III RN 1/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-10-11

przed upływem roku od zawieszenia postępowania podatkowego, (...) Urząd Skarbowy w L. podjął to postępowanie i projekt wymiaru podatku spadkowego sporządził na podstawie...
postanowieniem z dnia 3 grudnia 1993 r. zawiesił postępowanie podatkowe na wniosek pozostałych spadkobierców, którzy zaprzeczając istnieniu wspomnianych wyrobów, wskazywali...

SA/Wr 1996/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-03-22

przez sąd'., Uwzględniając wniosek wierzyciela, Urząd Skarbowy w Ś. postanowieniem z dnia 2 września 1994 r. zawiesił postępowanie egzekucyjne, powołując jako podstawę art...
oddaleniem powództwa dłużnika, organ egzekucyjny podjął zawieszone postępowanie i dokonał w dniu 13 marca 1995 r. czynności egzekucyjnej polegającej na zajęciu wierzytelności...
1   Następne >   +2   5