Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 862/13 - Wyrok NSA z 2014-10-16

Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] sierpnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego kary pieniężnej...
' wniosła o zawieszenie toczącego się przed Wójtem Gminy Morzeszczyn postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zniszczenie drzew...

II OSK 2507/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego...
postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania uchylił zaskarżone postanowienie oraz stwierdził, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu...

II OSK 2509/12 - Wyrok NSA z 2014-02-12

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego...
postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania uchylił zaskarżone postanowienie oraz stwierdził, że nie podlega ono wykonaniu do czasu uprawomocnienia...

II SA/Wr 530/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-04

. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia 30 maja 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku...
. - zwanej dalej u.p.e.a), utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...

I OSK 2300/13 - Wyrok NSA z 2014-02-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w K. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia. Samorządowego Kolegium...

IV SA/Wa 584/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-07

postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zawieszenie postępowania - oddala skargę - Prezydent W. postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2011 r., Nr [...], wydanym...
na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. odmówił zawieszenia postępowania w sprawie przeniesienia decyzji Nr [...] (znak sprawy: [...]) z dnia [...] lipca 2010 r. o warunkach zabudowy...

II SA/Wr 54/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-10

odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie robót budowlanych obejmujących wykonanie parkingu oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] r...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie robót budowlanych wykonanych na terenie działek nr [...], [...] i [...], AM-[...], obręb S. we W., obejmujących...

II SA/Wr 810/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie odbierania odpadów komunalnych i nieprzekazywania ich do regionalnej instalacji...
. nr [...] stwierdzające niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Wójta Gminy U. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Wskazane postanowienia zapadły...

I SA/Wa 1985/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

[...] maja 2013 r. wystąpił o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, do czasu rozpatrzenia przez sąd...
4 kodeksu postępowania administracyjnego., Postanowieniem z dnia [...] maja 2013 r., nr [...] Wójt Gminy [...] odmówił zawieszenia postępowania w przedmiotowej sprawie...

IV SA/Po 204/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-10

zawieszenia postępowania administracyjnego uznając, iż okoliczność rozpatrywania przez sąd administracyjny podobnej sprawy nie stanowi zagadnienia wstępnego., Na powyższe...
. 267 - dalej 'Kpa') znosi zaskarżanie postanowień, które nie wstrzymują biegu postępowania administracyjnego, a więc postanowienia o odmowie zawieszenia oraz o podjęciu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100