Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 472/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-11-23

., jedna ze stron - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie [...] wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4...
postępowaniu zaistniała przesłanka zawieszenia postępowania, o której mowa w art. 97 § 1 pkt 4 kpa., Postanowieniem z dnia [...], nr [...], Starosta [...] podjął z urzędu...

IV SA/Wa 1846/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-06

i Administracji z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lipca 2006 r. Minister...
., którym odmówiono zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji prezydenta Miasta S. z dnia [...] listopada 2003 r. orzekającej o wymeldowaniu p. P. F. oraz umorzył postępowanie...

I SA/Wr 84/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-19

. 59 § 1 powołanej ustawy. Jak wywodził organ odwoławczy zawieszenie w 2002r. postępowania egzekucyjnego nastąpiło z mocy prawa, bowiem spółka wystąpiła z wnioskiem...
od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1286 ze zm.), organ do zawieszenia prowadzonego postępowania na podstawie art. 56 § 1 pkt 10 ustawy egzekucyjnej do czasu wydania...

III SA/Wr 202/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-12

. w stosunek najmu, zatem przyczyna powodująca zawieszenie postępowania ustąpiła., Wojewoda D. - rozpoznając sprawę wobec skutecznie wniesionego przez Zygmunta Golą...
4 Kps - zagadnienie wstępne stanowi podstawę zawieszenia postępowania, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia kwestii...

II SA/Gd 166/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-10-18

., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu oddala skargę. Pismem z dnia 26 kwietnia 2005 r. L. K. wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie...
.. Z treści pisma wynikało, że zainteresowany wnosi o zawieszenie postępowania zarówno w oparciu o przepis art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...

II SA/Sz 1215/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-04-13

[...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę uchyla zaskarżone postanowienie. Pismem z dnia [...] r. Spółka...
Z. zwróciła się do Starosty Powiatowego w [...] z wnioskiem o zawieszenie na podstawie art. 98 § 1 kpa postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę ( modernizację...

II SA/Kr 1237/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-08-30

. wykazem hipotecznym Iwh [...][...] ., Wnioskodawcy postępowania: S. C., A. Ś., M. J. i W. Ś. odwołali się od powyższej decyzji wnosząc jednocześnie o zawieszenie...
zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o jego podjęcie. Wojewoda wskazał, że odpis przedmiotowego postanowienia został doręczony stronom w dniach...

II SA/Rz 98/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-11-28

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie stanu technicznego...
Budowlanego odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie stanu technicznego obiektów nieużytkowanej cegielni usytuowanej na działkach nr 652...

VII SA/Wa 1342/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-14

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania skargę oddala. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w P...
postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000r., Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku D. i Z. S. oraz A. i A. O. - odmówił zawieszenia postępowania w sprawie...

I SA/Op 161/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-08-18

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę Decyzją Burmistrza Nysy z dnia [...] nr [...], wydaną...
w Opolu., Kolejnym pismem z dnia 17.01.2006r. ponowiono wniosek o zawieszenie postępowania od czasu rozpoznania wywiedzionej przez stronę skargi kasacyjnej do Naczelnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100