Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Bd 2154/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-29

., W dniu 28 marca 2003 r. do Urzędu Skarbowego w G. wpłynął wniosek strony o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia dodatkowej kwoty podatku od towarów i usług...
do zawieszenia postępowania., Po rozpatrzeniu powyższego wniosku w dniu 3 kwietnia 2003 r., Urząd Skarbowy w G. wydał postanowienie odmawiające zawieszenia wszczętego...

II SA/Gd 730/03 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2003-09-23

. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego na skutek wniosku skarżących z dnia 18 czerwca 2003 r., postanawia: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego...
. odmawiające zawieszenia postępowania egzekucyjnego wdrożonego tytułem wykonawczym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta G. z dnia 21 lutego 2001 r...

IV SA 1360/01 - Wyrok NSA z 2003-02-18

7 marca 2001 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego - oddala skargę. Wojewoda M. postanowieniem (...) z dnia 7 marca 2001 r., po rozpatrzeniu...
do zawieszenia postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę parkingu strzeżonego na działce nr 12 przy ul. D. w W., Jan W. uzyskał decyzję o warunkach zabudowy...

IV SA 1608-1609/02 - Wyrok NSA z 2003-12-08

1994 r. /t.j. Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126/ organ mógł wnieść sprzeciw. Tymczasem pierwszą czynnością Burmistrza było zawieszenie postępowania w sprawie przyjęcia...
postanowieniem Wojewoda jedynie uchylił postanowienie z 18 maja 2001 r. o zawieszeniu postępowania. Brak jest natomiast orzeczenia co do istoty sprawy bądź umorzenia...

II SA/Po 110/03 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-11-13

'A.' S.A. w K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 12 grudnia 2002 r. (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia...
'., Pismem z dnia 9 października 2002 r. 'A.' SA wniosła o zawieszenie postępowania, motywując to wadą prawną miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

I SA/Lu 273/03 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-11-13

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Małgorzaty G. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B.-P. z dnia 17 kwietnia 2003 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania - uchyla...
rozpatrzenie 'zawieszenia z urzędu' postępowania odwoławczego i uchylenie wyżej powołanego postanowienia jako wydanego z naruszeniem art. 201 par. 1 pkt 2 Ordynacji...

II SA/Po 1076/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-04-03

wstępnego, należącego ze względu na jego przedmiot do kompetencji innego organu państwowego. W takiej sytuacji nie zachodziła zatem przesłanka zawieszenia postępowania z art...
Represjonowanych w W. z dnia 13 marca 2001 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania:, I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Kierownika Urzędu...

I SA/Łd 800/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-09-16

faktycznych niezbędnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, nie uzasadnia zawieszenia postępowania podatkowego na podstawie art. 201 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29...
W. postępowanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. Jako przesłankę zawieszenia wskazano konieczność uzyskania informacji od odpowiednich...

II SA/Łd 201/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-04-10

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia 24 grudnia 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania - oddala skargę. Postanowieniem z dnia 24 grudnia 1999 r...
. w przedmiocie odmowy zawieszenia toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie budynku produkcyjno-magazynowego, znajdującego się na terenie ww. Spółdzielni, orzekł...

IV SA 530/01 - Postanowienie NSA z 2003-01-17

się utożsamiać z niedopuszczalnością skargi, zawieszenie postępowania w sprawie niniejszej uznać należy za konieczne. ...
nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę i umorzenia postępowania nieważnościowego postanawia: zawiesić postępowanie sądowe W sprawie niniejszej zaskarżona została decyzja...
1   Następne >   +2   +5   9