Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 1004/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-22

zagadnienia wstępnego obligującego organ podatkowy do zawieszenia postępowania, gdyż od rozstrzygnięcia w tej sprawie nie zależy zakres odpowiedzialności ani wymiar zobowiązania...
odpowiedzialności strony skarżącej z tytułu jej zobowiązania w podatku od towarów i usług., Postępowanie takie może stanowić podstawę do fakultatywnego zawieszenia postępowania...

I SA/Lu 249/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-11-19

do zawieszenia postępowania w innej sprawie, ponieważ nie jest to rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 210 par. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...
. na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. z dnia 7 lutego 2001 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania celnego - uchyla zaskarżone postanowienie...

I SA/Ka 2383/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-02-27

., I SA/Ka 2439/97 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Spółki Akcyjnej na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie zawieszenia postępowania. W uzasadnieniu wyroku...
tego postępowania. Przepisy przewidują możliwość zawieszenia postępowania, jeżeli rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego...

II SA/Łd 312/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-17

., W uzasadnieniu wyjaśniono, że na rozprawie administracyjnej w dniu 13 stycznia 1997 r. Mirosław P., reprezentujący Antoniego P., wniósł ponownie o zawieszenie postępowania...
nieruchomości. W odpowiedzi na ten wniosek powołano się na art. 97 Kpa i wyjaśniono, że brak jest podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa...

III SA 3232/00 - Wyrok NSA z 2001-03-02

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Zdzisława S. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego - oddala skargę...
. odmawiające Zdzisławie Sz., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą 'K.' Pracownia Odzieży Roboczej, zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie...

SA/Rz 749/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-02-01

, od którego zależy wydanie decyzji. Tym samym nie zachodzi możliwość zawieszenia postępowania w myśl art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie...
sprawy ze skargi Zbigniewa S. następcy prawnego Ireny S. na postanowienie Wojewody P. z dnia 22 kwietnia 1999 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania...

III SA 878/00 - Wyrok NSA z 2001-06-07

. na postanowienie inspektora kontroli skarbowej Tomasza B. z Urzędu Kontroli Skarbowej w P. o odmowie zawieszenia postępowania kontrolnego, Główny Inspektor Kontroli...
. Piotr G. zwrócił się do inspektora kontroli skarbowej o zawieszenie postępowania kontrolnego do czasu rozstrzygnięcia przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawy ze skargi...

IV SAB 53/01 - Wyrok NSA z 2001-10-30

W trybie skargi na bezczynność organu nie można zwalczać postanowienia o zawieszeniu postępowania., W tym celu należy wykorzystać środki przewidziane w Kodeksie...
sprawy (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął szereg czynności, w tym wydał postanowienie nr 243/01 z 18 października 2001 r. o zawieszeniu postępowania...

III SA 47/00 - Wyrok NSA z 2001-03-06

./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi Andrzeja Tadeusza W. na decyzję Izby Skarbowej w W. Oddział Zamiejscowy w R. w przedmiocie zawieszenia postępowania...
o wznowieniu postępowania w wyniku którego wydana zostanie nowa decyzja. Na tej podstawie wniósł o umorzenie bądź zawieszenie postępowania egzekucyjnego., Powyższy wniosek...

II SA/Kr 856/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-09-25

Kazimierza W. na postanowienie Wojewody Ś. z dnia 21 kwietnia 1999 r., (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania - uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
skargi objętej punktem pierwszym skarżący podał, że postanowienie z dnia 21.04.1999 r. o zawieszeniu postępowania wznowieniowego dotyczącego decyzji z dnia 24.12.1996 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   13