Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 432/14 - Wyrok NSA z 2015-10-27

[...] kwietnia 2013 r. nr [...] o stwierdzeniu niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania., Ze stanu faktycznego sprawy przyjętego...
przez Sąd I instancji wynika, że J. K. złożyła w dniu 17 września 2012 r. do Wójta Gminy Morzeszyn wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie...

II GSK 3091/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-04

T. Sp. z o.o. w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia...
w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2014 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., I, W uzasadnieniu postanowienia Sąd...

II OSK 2147/13 - Wyrok NSA z 2015-04-09

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania 1. oddala skargę kasacyjną Mazowieckiego...
. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia., Sąd w uzasadnieniu wyroku przedstawił następujący stan sprawy., Powiatowy Inspektor...

II OSK 589/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 19 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Lu 358/13 Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego budowy...

II OSK 3042/13 - Postanowienie NSA z 2015-08-07

. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. z dnia [...] listopada 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
., Postanowieniem z dnia [...] lipca 2012 r., po rozpoznaniu wniosku T. K. o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego...

VI SA/Wa 772/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

zawieszenia postępowania oddala skargę w całości Przedmiotem skargi jest postanowienie z [...] stycznia 2015 r. nr [...], wydane na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 i ust. 3...
Farmaceutyczny (dalej: 'GIF'), stwierdził niedopuszczalność zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Do wydania zaskarżonego postanowienia doszło...

VII SA/Wa 705/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-26

się z zażaleniem H. M. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...] nr [...] z dnia [...] listopada 2014 r., odmawiające zawieszenia postępowania...
zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie'. Dalej organ wywodził, że na postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania...

VII SA/Wa 2994/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-17

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm., zwana dalej k.p.a.), odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie skierowania U. D. na egzamin...
do dnia 10 kwietnia 2011 r. obowiązywał w brzmieniu: 'Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie'. Wobec takiego brzmienia tego przepisu...

II OSK 233/14 - Wyrok NSA z 2015-10-01

i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] maja 2013 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego., Powyższy wyrok zapadł w następujących...
r. Stowarzyszenie A., powołując się na przepis art. 98 § 1 k.p.a., wniosło o zawieszenie przedmiotowego postępowania do dnia 30 stycznia 2013 r. W uzasadnieniu...

I SA/Wa 974/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-07

o czasowe zawieszenie postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty. Do prośby załączyła zgodę pozostałych stron na zawieszenie postępowania., Postanowieniem...
. 98 § 2 k.p.a.: 'jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100