Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 2358/81 - Wyrok NSA z 1981-11-18

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, wnosząc o zawieszenie postępowania w tej sprawie do czasu zakończenia toczącego się równolegle postępowania...
'Mostostal'. W skardze podniesiono zarzuty dotyczące naruszenia art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa przez to, że nie zawieszono postępowania do czasu rozpoznania sprawy...

SA 895/81 - Wyrok NSA z 1981-05-26

decyzji w mocy, ewentualnie o zawieszenie postępowania przed naczelnym Sądem Administracyjnym do czasu załatwienia sprawy przez Bank Spółdzielczy w L. , Naczelny Sąd...
umorzenia mógłby stanowić przepis par. 10 tego rozporządzenia. , 5. Wniosek Wojewody Słupskiego o zawieszenie postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do czasu...

SA/Ka 40/81 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1981-09-30

rozpoznaniu sprawy - organ I instancji powinien zbadać celowość wywłaszczenia lub ewentualnie rozważyć możliwość zawieszenia postępowania do czasu ustalenia rzeczowego...
i przenosiło dochodzenie roszczeń na drogę postępowania cywilnego przed sądem powszechnym. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Władysława Ł. na decyzję...

II SA 470/81 - Wyrok NSA z 1981-09-22

nieruchomości organowi stopnia wojewódzkiego jako właściwemu w I instancji i do czasu jej rozstrzygnięcia zawiesić zgodnie z art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa - postępowanie w sprawie...
, natomiast do czasu ostatecznego jej rozstrzygnięcia zawiesić postępowanie w sprawie wyznaczenia kandydata na nabywcę spornej nieruchomości /art. 98 par. 1 pkt 4 Kpa...

I SA 2067/81 - Wyrok NSA z 1981-10-22

,, b/ błędne powołanie się we wstępie decyzji na art. 97 par. 1 Kpa, traktujący o zawieszeniu postępowania, a więc niewłaściwy w sprawie. , W związku z powyższym...
postępowania w każdej z takich spraw i wydania aktów administracyjnych w formie i z powołaniem podstawy prawnej stosownej dla danej procedury., 2. Wykonując orzeczoną przez sąd...

SA/Wr 33/81 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1981-08-31

. Obowiązkiem organu finansowego było wszczęcie postępowania podatkowego przeciwko Michałowi K. bez względu na sposób nabycia przezeń złotych przedmiotów, a następnie - zawieszenie...
podatku /art. 141 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym - t.j. Dz.U. 1963 nr 11 poz. 60 ze zm./ można także liczyć od daty pisemnego oświadczenia darczyńcy...

SA 118/81 - Wyrok NSA z 1981-02-23

Miasta Ch./ wydana została z naruszeniem prawa. Okoliczność ta nie uzasadniała również zawieszenie z urzędu postępowania przed sądem powszechnym nie miałby wpływu na ocenę...
Organy administracji państwowej nie są właściwe do orzekania o wstąpieniu strony w stosunek najmu w trybie art. 691 Kc. Jeżeli jednak w toku postępowania o przydział...

II SA 700/81 - Wyrok NSA z 1981-10-27

Zgodnie z art. 11 Kpc, ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym...
przez stronę postępowania podatkowego, należy uznać, że działalność taka wypełniała dyspozycje z art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym /Dz.U. nr 53...

SA 353/81 - Wyrok NSA z 1981-03-25

. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych /Dz.U. nr 53 poz. 295 ze zm./, nie może przyjmować w postępowaniu administracyjnym dowodu z wyroku sądu...
oraz decyzję Naczelnika Gminy Ł. z dnia 5 listopada 1980 r., a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Siedleckiego zwrot kosztów postępowania na rzecz...