Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Gd 126/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-03-28

oddala skargę. Nie było podstaw do zawieszenia postępowania administracyjnego, skoro nie toczyło się postępowanie o dział spadku., Okoliczność, iż w międzyczasie doszło...

SA/Wr 728/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-12-28

faktycznego na podstawie nieaktualnego zaświadczenia o wysokości zadłużeń oraz nieustosunkowaniu się do jej wniosku o zawieszenie wszczętego postępowania. W dalszych...
powinien był ustosunkować się do jej wniosku o zawieszenie postępowania, jednakże trudno nie dostrzec, iż jego stanowisko nie mogłoby zadowolić skarżącej, gdyż stan...

III AZP 1/84 - Uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 1984-12-31

postępowania administracyjnego zwalcza się możliwością zastosowania art. 97 par. 1 Kpa, regulującego podstawy zawieszenia postępowania. W wypadku równoległego toczenia...
rozstrzygnięcie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby postępowanie będące w stadium rozpoznawczym, a więc przed wyczerpaniem toku instancji, uległo zawieszeniu na podstawie art. 97 par...

SA/Kr 602/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-06-18

uwagę organ odwoławczy. Trafnie również organ ten zawiesił postępowanie, wzywając inwestora do złożenia we właściwym organie wniosku o zatwierdzenie zmienionego planu...
1. Właściciel nieruchomości przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego na realizację inwestycji uspołecznionej uczestniczy jako strona w postępowaniu...

SA/Wr 136/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-04-10

innymi przez to, że odmówiono zawieszenia postępowania na czas jego choroby, nie udostępniono mu do wglądu akt oraz nie powołano konkretnych przepisów zarządzenia Ministra...

SA/Wr 701/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-01-13

. 8 ust. 4 tej ustawy, pozwalający na zawieszeniu postępowania o wpisanie do wykazu na czas nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli są uzasadnione postawy do przyjęcia, że osoba...
października 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy /Dz.U. nr 35 poz. 229/., 2. Skutki uznania, bądź nieuznania, związku wyznaniowego przez Państwo dotyczą...

III SA 508/84 - Wyrok NSA z 1984-07-20

-V-621/83/84, na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, zawiesił postępowanie 'do czasu uzyskania z Sądu Rejonowego informacji o wyniku toczącego się postępowania dotyczącego...
Dzielnicy w Warszawie, a także - zgodnie z art. 208 Kpa - zasądził od Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz...

I SA 443/84 - Wyrok NSA z 1984-07-12

i Techniki par. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 14 stycznia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wobec...
pracowników szkół wyższych i studentów zakłócających ład i porządek w okresie zawieszenia stanu wojennego /Dz.U. nr 2 poz. 16/ dopuszcza rozwiązanie stosunku pracy...

II SA 1708/83 - Wyrok NSA z 1984-01-19

odwoławcze było przez dłuższy czas zawieszone z uwagi na toczące się przed sądem postępowanie o sporne grunty/ utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Naczelnika Gminy...
sporu, chociaż stale do nich nawiązywały strony w toku postępowania administracyjnego. , Dnia 6 listopada 1981 r. odbyło się zebranie wiejskie, które między innymi...

II SA 2156/83 - Wyrok NSA z 1984-04-18

przez inny organ /art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa/, to postępowanie w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie przez adwokata J. zawodu w tym mieście należało zawiesić i zażądać...
postępowania administracyjnego /art. 1 par. 1 pkt 1 Kpa/, podlegającym zaskarżeniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego /art. 196 par. 2 pkt 17 Kpa/., 2. Odmowa udzielenia...
1   Następne >   2