Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 16/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-28

Od dnia objęcia przez znowelizowany art. 196 par. 3 pkt 1 Kpa właściwością sądu administracyjnego również postanowień o zawieszeniu postępowania kontrola ich legalności...
przez wykorzystywanie w tym celu postanowienia o zawieszeniu postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga jest oczywiście niedopuszczalna...

SA/Wr 1744/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-02

, gdy przedmiotem rozpoznania organu odwoławczego jest tylko zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
. nr KO.8224/I/102/92 w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania oraz umorzenia postępowania w I instancji , 1/ uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej...

II SA 930/92 - Wyrok NSA z 1993-01-26

1. Zawieszenie postępowania administracyjnego Ministra Sprawiedliwości dotyczącego ewentualnego sprzeciwu wobec wpisu na listę radców prawnych wstrzymuje bieg terminów...
na listę radców prawnych w trybie przewidzianym dla postępowania administracyjnego i określonym w Kpa, a zatem przepisy tego kodeksu, w tym także dotyczące zawieszenia...

SA/Wr 1160/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-12-22

maja 1993 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania skarżącego z pobytu stałego. Sprawa wymeldowania Witolda G. z pobytu stałego w lokalu przy ul...
, w tym również na postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania /art. 101 , Kpa/. W niniejszej sprawie zatem pozostaje sądowi do rozważenia kwestia zgodności z prawem postanowień organów...

I SA 1548/92 - Wyrok NSA z 1993-05-10

Rozpatrując zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania, organ administracji nie może wyjąć poza przedmiot zaskarżenia i orzec o zakończeniu postępowania...
grudnia 1991 r. nr WGG-III-7224/519/91 w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego przejęcia w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w W. przy ul. W. nr 26...

IV SA 1215/92 - Wyrok NSA z 1993-03-05

lipca 1992 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie udostępnienia nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa...
na to postanowienie do Naczelnego Sądu Administracyjnego Janina Ł. stwierdza, że sprawa nie została należycie wyjaśniona i naruszone zostały przepisy dotyczące zawieszenia postępowania...

I SA 212/93 - Wyrok NSA z 1993-06-21

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 października 1992 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił...
, nie jest wymagana, a zawieszenie postępowania było bezzasadne., Jednakże Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa postanowieniem nr GK. III-053K-Z-2618/91 z dnia 8 października...

II SA 1678/92 - Wyrok NSA z 1993-01-26

Administracyjny uznał zasadność skargi Teresy K. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 sierpnia 1992 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...
Administracyjny zważył, co następuje:, W art. 97 par. 1 Kpa przewidziane są cztery sytuacje, w których obligatoryjne jest zawieszenie z urzędu postępowania...

II SA 958/93 - Wyrok NSA z 1993-06-22

, to brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącej o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 4 Kpa do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał. ...
się do Trybunału Konstytucyjnego o podjęcie w omawianym przedmiocie postępowania z inicjatywy własnej Trybunału, to jednak brak jest dowodu aby Trybunał postępowanie...

SA/Po 3224/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-09-21

. Zagadnieniem wstępnym zobowiązującym organy podatkowe do zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia podatku od spadku na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa jest sprawa...
do rejestru zabytków., Tak więc należało uznać, że zagadnieniem wstępnym zobowiązującym organy podatkowe do zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia podatku od spadku...
1   Następne >   +2   4