Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 6/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Wojewody i Prezydenta, o których mowa. W uzasadnieniu wyroku zostało podniesione, że nie było podstaw do zawieszenia postępowania administracyjnego, skoro nie toczyło...
nie jest trafny pogląd o braku przesłanek do zawieszenia postępowania administracyjnego. Jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny był zdania, że postępowanie przed organami...

III ARN 16/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

przewiduje nawet zawieszenie postępowania o opróżnienie mieszkania funkcyjnego do czasu rozstrzygnięcia sporu co do przyczyn rozwiązania stosunku pracy, warunkujących wyjaśnienie...
nie pozbawia prawa wykazania istnienia tego uprawnienia w toku postępowania o opróżnienie mieszkania funkcyjnego. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi...

SA/Lu 572/85 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1985-12-16

tylko postępowanie wyjaśniające, a nie postępowanie dyscyplinarne, i nie daje podstawy do wydania decyzji o zawieszeniu pracownika w pełnieniu obowiązków służbowych. Naczelny Sąd...
została wydana przed wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. Skarżąca wyjaśniła również, iż decyzja o zawieszeniu jej w pełnieniu obowiązków służbowych była przedwczesna...

SA/Wr 740/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-12

umorzenia postępowania - M.P. nr 15 poz. 112/., Skazanie z warunkowym zawieszeniem wykonania kary ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby...
. Nie można w postępowaniu administracyjnym wywodzić niekorzystnych dla strony skutków prawnych z faktu warunkowego umorzenia postępowania karnego po pomyślnym upływie ustalonego okresu próby...

III PRN 1/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego /Dz.U. nr 41 poz. 273/, wyłączony został tryb dochodzenia roszczeń przewidziany w kodeksie pracy /art. 225 ustawy...
października 1983 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu postępowania, wobec pracowników szkół wyższych i studentów zakłócających ład i porządek w okresie stanu wojennego /Dz.U....

III SA 119/85 - Wyrok NSA z 1985-03-27

kwotę złotych trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącej Spółdzielni. Wojewoda K-cki decyzją z dnia 29 marca 1984 r...
w związku z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, jak w sentencji wyroku., O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 208 Kpa...

III SA 1130/84 - Wyrok NSA z 1985-03-21

. 11 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia z dnia 30 września 1980 r., oraz, 2. naruszenie przepisów postępowania administracyjnego, a mianowicie art. 7, 8, art. 77 par. 1...
ewentualność przeniesienia części drzew w inne miejsce i zawieszenia opłat z tego tytułu, jednakże z opinii Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody wynikało, że drzewa...

III SA 226/85 - Wyrok NSA z 1985-04-10

. Do pisma skarżący dołączył uwierzytelniony przez siebie odpis pisma Prokuratora Rejonowego w B., informującego, że nie było prowadzone postępowanie o zniszczenie nadbudówki...
której skarżącemu zawieszono na okres jednego roku uprawnienia wynikające z posiadanego patentu porucznika żeglugi śródlądowej., Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę...