Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 1199/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-11-28

' nie uzasadnia zastosowania art. 166 Kpa., 2. Możliwość zawieszenia postępowania administracyjnego w oparciu o art. 166 Kpa nie oznacza dowolności. Ocena organu podatkowego...
co do konieczności zawieszenia tego postępowania powinna być oparta na przesłankach wynikających z art. 166 Kpa z uwzględnieniem ogólnych zasad postępowania administracyjnego...

II SA 562/97 - Wyrok NSA z 1997-11-18

o wykreślenie z ewidencji gruntów osoby - wpisanej w niej - jako władającej sporną działką. oddala skargę na postanowienie wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania...
wpis do ewidencji pani B.B. jako osoby władającej stał się nieważny z mocy prawa. Zawieszenie postępowania w tej sprawie jest nieuzasadnione, ponieważ współwłaściciele...

SA/Sz 2751/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-01-08

podstawę do zawieszenia postępowania podatkowego, gdyż poczynione w postępowaniu karnym ustalenia, w szczególności w zakresie postępowania dowodowego, stanowić...
że w związku z wszczęciem przez Prokuraturę Rejonową w S. postępowania w sprawie wyłudzenia zwrotu podatku od towarów i usług zawieszenie postępowania z uwagi na konieczność...

III KKO 1/97 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1997-02-12

prawidłowość postanowień o zawieszeniu postępowania w obu sprawach. Kolegium Kompetencyjne przy Sądzie Najwyższym nie jest właściwe do oceny zasadności prawomocnych...
Nie ma sporu kompetencyjnego w rozumieniu art. 190 par. 1 Kpa, jeżeli sąd zawiesił postępowanie w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości ze względu na toczące...

I SA/Łd 598/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-08-26

o zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie może być utożsamiony z odstąpieniem od ściągnięcia wierzytelności w drodze egzekucji w ogóle i uznania, że nie zachodzą przesłanki...
dotyczących majątku dłużnika postępowanie zostanie umorzone; postanowienie komornika o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, w związku ze złożonym przez wierzyciela w dniu 14...

I SA/Kr 77/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-09-25

decyzje są bezwzględnie nieważne. Strona zakwestionowała dalej podjęcie i zawieszenie postępowania w omawianej sprawie w celu ustalenia symboli SWW za jej pośrednictwem...
próby jej wyjaśnienia, a nawet zawieszenia postępowania do czasu uzyskania w tym względzie miarodajnej informacji z GUS, nie została ostatecznie wyjaśniona, gdyż Izba...

III SA 871/96 - Wyrok NSA z 1997-11-21

przez Pierwszy Urząd Skarbowy W. w czasie zawieszenia postępowania podatkowego za 1992 r. orzeczonego postanowieniem z dnia 6.12.1995 r. do czasu zajęcia stanowiska...
, że zawieszenie postępowania w takiej samej sprawie za rok 1992, powinno skutkować nieprowadzeniem postępowania za rok 1993., Poza tym nie zostało przeprowadzone postępowanie...

SA/Bk 1282/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-10-01

uniknięcia wynikających z przepisów prawa skutków stwierdzenia przez organ kontrolny określonych nieprawidłowości., 2. Nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania...
. Nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania wniesiony w dniu 20 listopada 1995 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w przedmiocie...

I SA/Gd 1585/97 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1997-11-26

.) - postępowanie sądowoadministracyjne ulega zawieszeniu w razie śmierci strony. Dalsze postępowania może toczyć się z udziałem spadkobierców zmarłej strony, przy czym przymiot...
w dniu 26 listopada 1997 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na nie określoną bliżej czynność Urzędu Skarbowego postanawia zawiesić postępowanie...

I SA/Łd 418/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-06-05

zarzutów określonych w art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji., Złożył natomiast w dniu 11 grudnia 1995 r. wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego...
wszczęcia i prowadzenia egzekucji i jest w swej treści prawie identyczne jak zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Kontynuacją powyższych...
1   Następne >   +2   5