Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SAB 12/86 - Wyrok NSA z 1986-09-23

1. Jeżeli organ administracji nie wydaje postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania mimo oczywistego ustania przyczyny jego zawieszenia, a zażalenie strony...
i w celu uchylenia się od wydania decyzji., 3. Wniesienie przez stronę zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania z żądaniem podjęcia tego postępowania czyni...

IV SAB 8/86 - Postanowienie NSA z 1986-09-23

Architekt Warszawy stwierdził nieważność pozwolenia na budowę spornego budynku i postanowieniem z dnia 14 sierpnia 1985 r. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie...
wydania orzeczenia. Naczelny Sąd Administracyjny umorzył na podstawie art. 355 par. 1 Kpc w związku z art. 211 Kpa postępowanie w sprawie ze skargi Janusza Ch. na niewydanie...

SA/Kr 782/86 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1986-11-13

postępowanie administracyjne do czasu uzyskania przez stronę skarżącą decyzji o lokalizacji inwestycji. , Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki...
, konsumowała etap ustalania jej lokalizacji. Gdyby nawet przyjąć, że należało wcześniej wydać decyzję o lokalizacji tej inwestycji, to organ II instancji powinien był zawiesić...

III AZP 4/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

za pośrednictwem jego organu naczelnego, umorzyć w całości lub w części karę pieniężną; złożenie wniosku powoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego. W par. 13 ust. 2...
rozstrzygają sprawę. Przepis art. 62 Konstytucji bowiem dotyczy wszystkich sądów, we wszystkich rozpoznawanych przez nie sprawach i we wszystkich fazach postępowania...

III CO 5/86 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w P. postanowieniem z dnia 12 maja 1986 r. z urzędu zawiesił postępowanie odwoławcze uznając, że rozpatrzenie sprawy...
jako działka nr 141 poza terenem jego siedliska., Decyzją z dnia 2 kwietnia 1986 r. Naczelnik Gminy w S. odmówił wszczęcia postępowania. Stwierdził on, że do zamiany pasa...

II SA 1614/85 - Wyrok NSA z 1986-04-10

art. 97 par. 1 pkt 4 i art. 101 Kpa, zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie wykonywania przez Stefana M. rzemiosła w zakresie stolarstwa., W dniu 13 listopada 1984 r...
Administracyjny uznał zasadność skargi Antoniego P. na decyzję Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 29 kwietnia 1985 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...

IV SA 751/86 - Wyrok NSA z 1986-11-28

, a także zgodnie z art. 208 Kpa zasądził od Dyrektora Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy kwotę 600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego...
chuligańskim. Następnie wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 7 lutego 1986 r. Mieczysław W. został po raz drugi skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem...