Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ARN 5/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-01-20

. o zawieszeniu postępowania w sprawie lokalizacji oraz powtórzył zarzuty zawarte w odwołaniu od decyzji z dnia 8 stycznia 1992 r., Naczelny Sąd Administracyjny...
. na postanowienie Wiceprezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 1990 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej dla lokalizacji zespołu czterech...

IV SAB 59/93 - Postanowienie NSA z 1994-03-29

Naczelny Sąd Administracyjny do zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia sporu. ...
zawiesić postępowanie sądowe. Decyzją z dnia 22 kwietnia 1951 r., podjętą przez Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości, został ustanowiony przymusowy zarząd...

II SA 1592/93 - Wyrok NSA z 1994-12-19

, przy czym uchwały o zawieszeniu postępowania nie doręczono mu ani nie ogłoszono, uniemożliwiając mu udział w postępowaniu. W rezultacie nie mógł otrzymać merytorycznej...
postanowienia /uchwały/ o zawieszeniu postępowania, naruszyły ponadto art. 101 par. 1 i 3 oraz art. 125 par. 1 i 3 Kpa i uniemożliwiły mu skorzystanie z przysługujących...

V SA 49/94 - Wyrok NSA z 1994-05-12

rejonowego o zawieszeniu postępowania wynika, że przeciwko Lechowi Ś. prowadzone było postępowanie przygotowawcze o przestępstwo określone w art. 186 par. 1 Kk...
Społecznych, zaś wysokość powstałych w związku z tym zaległości oraz to, iż ustalone postępowanie Lecha może być ocenione jako wyczerpujące znamiona przestępstwa określonego...

II SA 826/93 - Wyrok NSA z 1994-10-11

ewidencyjnego', organ ewidencyjny powinien zawiesić postępowanie administracyjne na mocy art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa w związku z art. 13 ustawy o działalności gospodarczej do czasu...
się sądowe postępowanie cywilne w takiej sprawie, od którego wyniku zależy sposób rozpatrzenia 'wniosku ewidencyjnego', organ ewidencyjny powinien zawiesić postępowanie...

SA/Lu 49/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1994-12-07

przewozu drogowego /CMR/., Dodatkowo należy podnieść, że brak jest również podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, bowiem wydanie decyzji...
w zakresie zgłoszenia do odprawy odnosi się do wniosku o wszczęcie postępowania celnego, natomiast zwrot użyty w art. 70 ust. 3 Prawa celnego dotyczy rozbieżności między...

III SA 276/94 - Wyrok NSA z 1994-11-09

na ocenę zasadności skargi. Nie zachodziła także przesłanka przewidziana w art. 177 par. 1 pkt 1 Kpc w związku z art. 211 Kpa do zawieszenia postępowania...

IV SA 791/93 - Wyrok NSA z 1994-05-23

z powodu niewykonania wskazanych decyzją prac. Następnie postanowieniem z dnia 12 marca 1992 r., powołując się na art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, zawiesił postępowanie w sprawie...
1. W rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /t.j. Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./ egzekucji administracyjnej...

SA/Wr 931/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-10-07

z drugim /innymi/ wspólnikiem co do tego, czy spółka nadal istnieje, należało albo odmówić wykreślenia wpisu z ewidencji, albo zawiesić postępowanie na podstawie art. 97 par. 1...
, zwłaszcza gdy oświadczenie to zostało skierowane nie do wspólnika, ale do organu ewidencyjnego., 2. Jeśli organ ewidencyjny wszczął postępowanie w sprawie wykreślenia...

SA/Wr 1365/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-10-07

albo odmówić wykreślenia wpisu z ewidencji, albo zawiesić postępowanie na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez sąd...
, tak i zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej powinien zgłosić podmiot, który ją dotychczas prowadził i jej zaprzestał. Postępowanie administracyjne dotyczące...
1   Następne >   3