Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Łd 783/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-03-03

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2...
[...] Nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie., Z akt sprawy wynika, że Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego Ł. - B. prowadzi...

II SA/Gd 277/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-06-24

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 6 marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wybudowania obiektu...
jako PINB) z dnia 12 lutego 2020 r. o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego., Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następujących okolicznościach:, PINB...

II FSK 94/19 - Wyrok NSA z 2020-09-09

Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 9 marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego, uchylił zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w G. z dnia 29 listopada 2017 r...

II OSK 940/18 - Wyrok NSA z 2020-02-20

ze skargi J. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. W. z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr [...] obręb [...] Ś., jednostka ewidencyjna [...] K...

I SA/Sz 146/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-27

Administracji Skarbowej w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach oddala...
zawieszenia postępowania odwoławczego prowadzonego wobec P. S. (dalej: 'Strona' lub 'Skarżący') od decyzji Naczelnika Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S., z dnia [...] r...

I SA/Kr 761/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-21

Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego skargę oddala Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w K...
do zawieszenia ww. prowadzonego postępowania egzekucyjnego '., Organ egzekucyjny, wbrew stanowisku wierzyciela, postanowieniem z dnia [...].04.2020r. nr [...] zawiesił...

II SA/Gd 670/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-26

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 17 września 2019 r. Nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego robót...
Budowlanego (dalej: PINB) z 6 sierpnia 2019 r., nr [..], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następującym stanie...

I SA/Wr 967/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-16

w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza na rzecz strony skarżącej od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. kwotę...
się do organu podatkowego I instancji o zawieszenie postępowania z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia przez właściwe organy czy wskazane wyżej nieruchomości nie stały...

II SA/Wr 67/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-06

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we [...] z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
pierwszej instancji o nałożeniu na zobowiązaną grzywny w celu przymuszenia do wykonania egzekwowanego obowiązku. Dalej strona wniosła o zawieszenie postępowania...

II SA/Gd 588/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-10-28

odpowiedzialnością na postanowienie Wojewody z dnia 15 kwietnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę. A. wniosła...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na postanowienie Wojewody z dnia 15 kwietnia 2020 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100