Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SAB/Gd 9/89 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1990-01-19

sprawy, zwłaszcza do kontroli zasadności zawieszenia postępowania. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Mariusza K. na bezczynność Kierownika Wydziału...
ponowne zawieszenie postępowania - do czasu złożenia uzgodnionego przez strony projektu planu realizacyjnego oraz sądownie ustalonych granic użytkowania posesji i budynku...

IV SA 543/90 - Wyrok NSA z 1990-08-09

koniecznej zostało zakończone postanowieniem o umorzeniu postępowania wobec cofnięcia wniosku i w związku z tym nie ma podstaw do zawieszenia postępowania. Skarżący wyrazili...
to zostało zawieszone, ponieważ przed sądem powszechnym toczy się postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej do działki, na której zostały zlokalizowane garaże...

III SA 688/90 - Wyrok NSA z 1990-09-27

i Zygmunt małżonkowie K. wnieśli o uchylenie tej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, ewentualnie o zawieszenie postępowania administracyjnego...
, że nie mają w postępowaniu administracyjnym zastosowania przepisy kodeksu cywilnego, w tym i art. 5 tego kodeksu, na który powołano się w skardze. Materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia...

IV SAB 5/90 - Postanowienie NSA z 1990-03-26

., Architekt Miasta W., bez uprzedniego podjęcia zawieszonego postępowania, przekazał akta postępowania administracyjnego Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu wraz...
1. Tylko wtedy, gdy wydanie decyzji jest obligatoryjną konsekwencją zakończenia postępowania administracyjnego, sąd administracyjny jest władny na mocy art. 216 par. 4...

II SA 759/90 - Wyrok NSA z 1990-11-20

obywatelskie stanowią granicę dla wszystkich działań organów państwa. Niedopuszczalne jest ich zawieszenie lub ograniczenie w imię takich lub innych układów rządzącej siły...
przedstawicielstwa pracowniczego. Przyznał jednak, że rada pracownicza w Kuratorium nie funkcjonuje. Wskazał, że w postępowaniu II instancji nie wyjaśniono zasadności jego stwierdzeń...