Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

OPS 4/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-22

. W skardze wskazała w szczególności, że art. 101 par. 1 Kpa dopuszcza możliwość zaskarżania zażaleniem postanowienia wydanego w sprawie zawieszenia postępowania...
, a więc możliwe jest zaskarżenie w drodze zażalenia wszystkich postanowień wiążących się ze sprawą zawieszenia postępowania. Dla uzasadnienia swego stanowiska wskazała argumenty...

II SA/Ka 2358/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-10-04

. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę - oddala skargę. Postanowieniem z dnia 8 października 1998 r. (...), wydanym...
z upoważnienia Burmistrza M., odmówiono wnioskowi Pawła Sz. i Piotra Sz. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia Agacie i Witoldowi K. na budowę budynku...

SA/Bk 1061/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-19

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Józefa G. na postanowienie Wojewody P. z dnia 18 lipca 2000 r. (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego - uchyla...
przy ul. S. 5 - o zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w B., Wydział I Cywilny sprawy z powództwa wyżej wymienionego przeciwko wspólnocie...

I SA/Łd 326/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-02-29

Złożenie zarzutów w związku z rozłożeniem zaległości podatkowej na raty powinno skutkować zawieszeniem postępowania egzekucyjnego - art. 56 ustawy egzekucyjnej...
, a nie jego umorzeniem. Należy tu podnieść, że zawieszenie postępowania nie świadczy o tym, iż jego wcześniejsze wszczęcie było nieuzasadnione. Nie ma zatem podstaw do obciążania...

IV SA 1670/98 - Wyrok NSA z 2000-10-13

zawieszenia postępowania w przedmiocie zezwolenia na założenie i przyprowadzenie przewodów i urządzeń do przesyłania energii elektrycznej - oddala skargę. Postanowieniem...
zawieszenie postępowania w oparciu o wskazaną podstawę prawną uzasadniało zaskarżenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w G. decyzji Samorządowego...

II SA/Kr 37/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2000-10-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N.-S. z dnia 13 listopada 1997 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zarejestrowania naczepy ciężarowej - uchyla...
I instancji., W ponownym postępowaniu Zarząd (...) Miejskiej Strefy Usług Publicznych wydał w dniu 29 września 1997 r. postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie...

II SA/Po 290/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-01-14

ze skargi Krystyny T. na postanowienie Wojewody W. z dnia 13 stycznia 1999 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania - uchyla zaskarżone postanowienie; (...). Kierownik...
zaskarżonym postanowieniem na podstawie przepisu art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa zawiesił postępowanie., Organ odwoławczy uznał, iż zawieszenie postępowania jest uzasadnione...

II SA/Ka 269/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-01

o stwierdzenie wygaśnięcia tych służebności ma znaczenie dla dalszego przebiegu procedury legalizacyjnej, to w okolicznościach sprawy należy uznać, że zawieszenie postępowania...
K. z dnia 28 grudnia 1998 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany sposobu użytkowania - oddala skarg. Postanowieniem z dnia 30...

IV SA 38/99 - Wyrok NSA z 2000-03-10

merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie /w zakreślonym przez sąd terminie/, a także powstanie przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania administracyjnego na podstawie...
odpis swego postanowienia z dnia 19 marca 1999 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości ziemskiej 'Stawy', przejętej na cele reformy rolnej...

SA/Bk 303/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-07

(...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia 28 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego - uchyla zaskarżone...
prawna zawieszenia postępowania przez organ nadzoru budowlanego, zawarty w art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa uwarunkowuje zawieszenie postępowanie administracyjnego od wykazania...
1   Następne >   +2   +5   +10   12