Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VIII SA/Wa 966/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-12

Administracji Skarbowej w W. z [...] sierpnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Postanowieniem z 26 sierpnia...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 29 sierpnia 2011 r. o numerach...

I SA/Gd 1120/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-01-18

Administracji Skarbowej z dnia 30 czerwca 2021 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1. Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
pierwszej instancji') z dnia [...] 2021 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., 2. Rozstrzygnięcie zapadło...

I SA/Ke 230/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-10-06

Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2. przyznaje od Skarbu Państwa...
z dnia 20 stycznia 2022 r. zwrócił się o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, argumentując, że w dniu 19 stycznia 2022 r. złożył do Urzędu Miasta i Gminy S. wniosek...

II SA/Rz 166/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-06-07

w Przemyślu z dnia 1 grudnia 2021 r. nr SKO.4160.32.2021 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Samorządowego Kolegium...
października nr KO.4160.27.2021 wydane w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., W postawie prawnej organ wskazał art. 1 ust. 1, art. 2, art. 17 ustawy z dnia 12...

III SA/Łd 1088/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-09

Zduńskowolskiego z 13 sierpnia 2021 r., znak: KT.5430.3.23-5.2021 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania dotyczącego zatrzymania prawa jazdy., W uzasadnieniu...
., Wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2021 r. pełnomocnik A.K. wystąpił do Starosty Zduńskowolskiego o zawieszenie postępowania z uwagi na istnienie przeszkody do wykonania badania...

VII SA/Wa 1219/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-20

postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku J. K. i E. K. z dnia 3.12.2021r., dotyczącego między innymi zawieszenia postępowania administracyjnego prowadzonego...
zawieszenia postępowania prowadzonego pod znakiem sprawy [...] w sprawie legalności rozbudowy stawu oraz przebudowy rowu odwadniającego lub jego budowy w innym miejscu...

II OSK 899/21 - Wyrok NSA z 2022-03-17

w Gdańsku z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku z dnia [...] czerwca 2020 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki...

I SA/Kr 1712/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-22

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w [...] z dnia 25 października 2021 r. , nr: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zawieszenia...
, gdy Naczelnik Urzędu Skarbowego w S. uzna, iż nie zachodzą przesłanki wyłączenia ww. udziałów strona wniosła o zawieszenie postępowania egzekucyjnego na ww. udziałach...

I SA/Ke 231/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-11-24

Administracji Skarbowej w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1. oddala skargę; 2. przyznaje od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego...
. ('zobowiązany') zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Naczelnika na podstawie tytułów wykonawczych...

II SA/Gd 403/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-03-23

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 8 kwietnia 2021 r., Nr [...] w sprawie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego stanu...
., wniosła o zawieszenie postępowania lub o uchylenie postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 24 lipca 2013 r. ze względu na potrzebę uregulowania sporu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100