Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 717/82 - Wyrok NSA z 1982-09-20

pawilonu handlowego, niezbędnego dla rozbudowującego się osiedla mieszkaniowego w tym rejonie. Zawieszenie postępowania odszkodowawczego natomiast nastąpiło w związku...
Miasta i Gminy w Ł. Nadto Wojewoda Sieradzki bezzasadnie zawiesił postępowanie, zawieszenie postępowania bowiem może nastąpić w przypadkach prawem przewidzianych...

I SA 958/82 - Wyrok NSA z 1982-11-12

zawieszenia postępowania administracyjnego., W aktach sprawy brak jest postanowienia o zawieszeniu postępowania, natomiast w dniu 26 października 1981 r. Naczelnik Miasta...
1. Zgodnie z orzeczeniem z art. 19 par. 1 i art. 21 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. nr 24 poz. 151 ze zm./ w związku...

I SA 436/82 - Wyrok NSA z 1982-07-02

stosownego terminu w postępowaniu administracyjnym do wszczęcia postępowania sądowego w trybie art. 691 Kc, przy jednoczesnym rozważeniu ewentualności skorzystania z zawieszenia...
Zgodnie z art. 9 Kpa organ prowadzący postępowanie w sprawie lokalowej powinien pouczyć stronę o konieczności ustalenia na drodze sądowej, czy wstąpiła w stosunek najmu...

SA/Po 665/81 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-04-21

domu przy ulicy S. nr 9 przez wyodrębnienie w nim własności poszczególnych lokali mieszkalnych i w związku z tym wniosła o zawieszenie postępowania. , Wojewoda Poznański...
1. Wprawdzie art. 211 Kpa przewiduje odpowiednie stosowanie przez sąd administracyjny przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jednak tylko w sprawach nie uregulowanych...

SA/Po 556/81 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1982-02-24

przez kierownika działu Egzekucyjnego Urzędu Miasta O.W. nie znalazł podstaw do uchylenia postanowienia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Egzekucja została przeprowadzona...
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.U. nr 24 poz. 151 ze zm./. Zasadność dokonanego wymiaru była już zbadana w decyzji z dnia 29 kwietnia 1981 r...

III ARN 3/82 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1982-12-31

/., Poza tym ewentualnym komplikacjom, wynikającym ze wspomnianej możliwości zbiegu postępowań, mogą zapobiec różnego rodzaju środki proceduralne, jak choćby zawieszenie...
dwojaki charakter. Do pierwszej grupy należą między innymi orzeczenia oddalające skargę, uchylające zaskarżoną decyzję i umarzające postępowanie, stwierdzające nieważność...

II SA 532/82 - Wyrok NSA z 1982-06-29

1. Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie przyjęć na I rok studiów jest postępowaniem administracyjnym, którego wynik przesądza o tym, czy ubiegający się o przyjęcie...
w akademiach medycznych w 1981 r. /nie publikowane/ regulują - zgodnie z upoważnieniem ustawowym - jedynie szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego. Natomiast zasady...

SA/Wr 245/82 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1982-06-28

1. Prawidłowość ustalenia stanu faktycznego zgodnie z regułami postępowania dowodowo-wyjaśniającego oraz dokonana przez organy administracji swobodna ocena, czy stan...
je zawieszeniem na czas nie określony działalności Morskiego Biura Podróży, mieszczącego się w wymienionym lokalu, co wynikało z pisma przedstawiciela armatora z dnia 12...

III AZP 11/82 - Uchwała Połączonych Izb Sądu Najwyższego z 1982-12-31

aktów prawnych należących do innej dziedziny prawa, jak np. prawo administracyjne czy postępowanie administracyjne. Dlatego też klauzula generalna, gdyż taki charakter...
na inne stanowisko bądź zawieszenia w pełnieniu obowiązków, urzędnik ten może, w terminie 7 dni, wnieść odwołanie do kierownika organu nadrzędnego nad urzędem...