Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II GZ 278/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-18

SA/Wa 399/08 w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 13 czerwca 2008 r. odmawiające zawieszenia postępowania...
Administracyjnego w W. z dnia 13 czerwca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 399/08 odmawiające zawieszenia postępowania sądowego w sprawie ze skargi A. W. i A. W.- wspólników...

II SA/Po 236/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-21

. W. na postanowienie Wojewody W. z dnia [...] stycznia 2008r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie...
. W. i G. W. od postanowienia Starosty N. z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...], którym odmówiono zawieszenia postępowania administracyjnego prowadzonego na ich wniosek...

II GZ 292/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest: zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania (pkt...
3 art. 194 § 1). Z uwagi na fakt, że przedmiotem postanowienia z dnia 18 czerwca 2008 r. jest odmowa zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego Sąd I instancji...

SA/Rz 1165/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na postanowienie Wojewody z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 1165/03, U Z A S A D N I E...

SA/Rz 1166/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S.Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na postanowienie Wojewody z dnia [...] lipca 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 1166/03, U Z A S A D N I E...

III SA/Łd 351/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-28

roku sprawy ze skargi M. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] znak [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego 1/ uchyla...
objętych ww. tytułem wykonawczym., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wyjaśniono, że w toku postępowania egzekucyjnego zaistniały okoliczności, które warunkują czasowe zawieszenie...

II GZ 150/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-21

zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi H. i U. 'M.' Spółki z o.o. w Z. na decyzję Komendanta Stołecznego Policji z dnia [...] grudnia 2007 r...
2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 358/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odmówił - H. i U. 'M.' Spółce z o.o. z siedzibą w Z. zawieszenia postępowania przed Wojewódzkim...

II SA/Kr 781/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-16

[...] nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego skargę oddala Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] postanowieniem z dnia [...] r. po rozpoznaniu...
zażalenia J. W. na postanowienie Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] r. nr [...] orzekające o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji...

III SA/Łd 280/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-11-19

Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. W dniu 5 października 2007r. Komendant Powiatowy w P...
. B. postępowanie administracyjne w sprawie rozwiązania stosunku służbowego w związku z upływem okresu 12 miesięcy zawieszenia w czynnościach służbowych postanowieniem...

SA/Rz 1405/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-03

. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Ś. o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi S. Ś. na decyzję Wojewody z dnia [...] września 2003 r. Nr [...] w przedmiocie...
wymeldowania z pobytu stałego postanawia odmówić zawieszenia postępowania sądowego. SA/Rz 1405/03, U Z A S A D N I E N I E, Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia [...] września 2003...
1   Następne >   +2   +5   +10   100