Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 251/88 - Wyrok NSA z 1988-05-06

Administracyjnego. W ocenie skarżącego powinno to spowodować zawieszenie postępowania administracyjnego w przedmiocie odszkodowania po myśli art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. , Odpowiadając...
na skargę, organ administracji wniósł o jej oddalenie podając, że w postępowaniu administracyjnym o odszkodowanie brak było podstaw prawnych do zawieszenia postępowania...

SAB/Gd 14/87 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1988-03-17

kwestia zagadnienia wstępnego, od którego rozstrzygnięcia zależy wydanie decyzji. Tym samym nie zachodzi możliwość zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt...
, nie występuje kwestia zagadnienia wstępnego, od którego rozstrzygnięcia zależy wydanie decyzji. Nie zachodzi w takim przypadku możliwość zawieszenia postępowania na podstawie...

IV SA 855/88 - Wyrok NSA z 1988-11-17

oświadczenia, a także doręczały Komitetowi wydawane decyzje i postanowienia /na przykład o zawieszeniu postępowania/, należy uznać za dopuszczenie go do udziału w postępowaniu...
Jeżeli organ administracji nie wydał wymaganego przez art. 31 par. 2 Kpa formalnego postanowienia o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu organizacji społecznej...

SA/Wr 773/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1988-08-26

jedynie przepis art. 8 ust. 4 pozwalający na zawieszenie postępowania o wpisanie do 'wykazu' na czas nie dłuższy niż 3 miesiące jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przyjęcia...
1. Intencją wprowadzenia ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy /Dz.U. nr 35 poz. 229/ - dającą się odczytać zwłaszcza...

II SA 265/88 - Wyrok NSA z 1988-04-01

na wszczęcie przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego., Od decyzji Dyrektora o przeniesieniu, zawieszeniu i wymierzeniu kary upomnienia Waldemar P. odwołał się do Ministra...
postępowaniu uznał za w pełni zasadne, akceptując jednocześnie zgodność decyzji o zawieszeniu skarżącego w pełnieniu obowiązków służbowych z art. 12 ust. 1 ustawy z 16 września...

IV SA 889/86 - Wyrok NSA z 1988-10-07

umorzenia postępowania na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 22 poz. 98/, Naczelny Sąd Administracyjny...
Inspektora Państwowej Inspekcji Radiowej kwotę złotych sześćset tytułem zwrotu kosztów postępowania na rzecz skarżącego. Decyzją z dnia 11 marca 1986 r. Okręgowy...

III AZP 9/88 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1988-12-31

to zostało z urzędu zawieszone do czasu rozpatrzenia wniosku Walerii B. o przyznanie prawa do gruntu. W postępowaniu z dnia 30 listopada 1983 r. b. Ministerstwo Administracji...
B. i małż. D. o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 24 lutego 1982 r. o sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesnym ustanowieniem...

SA/Lu 308/88 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 1988-04-29

pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym, przeniesienia albo zlecenia mu wykonania innej pracy, przeniesienia na niższe stanowisko bądź zawieszenia w pełnieniu obowiązków...

U 15/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

kwestionowanego aktu normatywnego. Z tego względu wniosek Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności o umorzeniu postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym - nie został uwzględniony...
., Ze względu na społeczną doniosłość oraz rozległość i wagę stwierdzonych w toku postępowania niezgodności par. 13, par. 14, par. 15 i par. 17 rozdziału 3 'Regulaminu...

II SA 1915/87 - Wyrok NSA z 1988-07-01

'zatrawiona', a zbiory siana wykorzystane będą do hodowli bydła rzeźnego., Organ II instancji podjął postępowanie dla ustalenia, czy odłogi na gruntach Kryspina B. są skutkiem...
. zarzucił, że w toku postępowania nie dołożono starań dla dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i zebrano niekompletne dowody, nie uwzględniając interesu społecznego...