Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 936/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-10-22

z dnia 17 czerwca 1991 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżone postanowienie w części dotyczącej zawieszenia...
zauważył brak formalnych przesłanek do zawieszenia postępowania na podstawie art. 98 par. 1 Kpa, par. więc za zgodą wszystkich stron, skoro Piotr S. takiej zgody nie wyraził...

I SA 585/91 - Wyrok NSA z 1991-07-16

nie stosuje się przepisów ogólnej procedury administracyjnej o zawieszeniu postępowania, w tym zwłaszcza art. 97 Kpa, określającego przesłanki takiego zawieszenia...
. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Janinie W., skargę oddalił. Wyrokiem z dnia 17 maja 1988 r. I C 2093/87 Sąd Rejonowy...

IV SA 1122/90 - Wyrok NSA z 1991-04-18

i wysokość tego fragmentu mieści się w obrębie istniejącego dachu /poniżej obecnej kalenicy/. Wniosek o zawieszenie postępowania w związku z toczącym się postępowaniem...
Wojewódzki w W. postanowieniem z dnia 8 stycznia 1990 r. zmienił postanowienie Sądu Rejonowego w W. z dnia 21 kwietnia 1989 r. i wniosek o zawieszenie postępowania oddalił...

SA/Wr 302/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-06-07

postępowania w sprawie o wymeldowanie Elżbiety M. z pobytu stałego w lokalu przy ul. J.N. nr 94 m 9 w W. Zdaniem organów orzekających, zawieszenie postępowania ma podstawę w art...
okoliczności organy orzekające nie zbadały mimo wnioskowanych przez skarżącego dowodów. W konkluzji pełnomocnik skarżącego wnosi o uchylenie postanowień o zawieszeniu postępowania...

SA/Gd 828/91 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1991-10-03

1991 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
, stanowiło to dostateczną podstawę do zawieszenia postępowania w myśl art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, albowiem w postępowaniu sądowym nastąpi rozstrzygnięcie zagadnienia...

I SA 752/91 - Wyrok NSA z 1991-10-10

zawieszenia postępowania egzekucyjnego, 1/ uchylił zaskarżone postanowienie i postanowienie Prezydenta Miasta B. z dnia 8 kwietnia 1991 r. (...);, 2/ zasądził od Kolegium...
Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa B. z dnia 10 czerwca 1991 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego., W uzasadnieniu zaskarżonej...

IV SA 293/91 - Wyrok NSA z 1991-10-01

sprawy ze skargi Doroty W. i Marianny M. na postanowienie Wojewody w W. z dnia 20 grudnia 1990 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o rozbiórkę...
wskazano, wynika, że organem właściwym do wydania w tej sprawie w pierwszej instancji postanowienia o zawieszeniu postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę...

IV SA 1005/91 - Postanowienie NSA z 1991-12-04

, co według teorii postępowania cywilnego /W. Siedlecki: Postępowanie cywilne, Warszawa 1959, s. 78/ stanowi podstawę zawieszenia postępowania., Przepisy kodeksu postępowania...
cywilnego, w tym także przepisy o zawieszeniu postępowania, mają w postępowaniu przed sądem administracyjnym odpowiednie zastosowanie /art. 211 Kpa/, z uwzględnieniem...

IV SA 144/91 - Wyrok NSA z 1991-03-08

, nie było podstaw do zawieszenia postępowania na podstawie tego przepisu. Obowiązek zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa występuje wówczas...
zawieszenia postępowania nie upoważniał organów administracji do orzekania w przedmiocie rozbiórki. Organy te najpierw powinny zakończyć postępowanie wznowione w dniu 8 czerwca...

SA/Ka 790/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-11-21

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wybudowanego niezgodnie z projektem technicznym i zatwierdzonym planem realizacyjnym...
tak właśnie potraktowały inwestycję skarżących, skoro w postanowieniu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego określono go jako budynek...
1   Następne >   2