Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 502/87 - Wyrok NSA z 1987-09-24

w nowo opracowywanym projekcie takiego planu nie stanowi przesłanki zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa, niezależnie od tego, w jakim stadium...
przy tym podstawy do zawieszenia postępowania, choć w odpowiedzi na skargę wynika, że w nowo opracowanym planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, na której terenie znajduje...

SA/Ka 697/87 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1987-11-20

udziału w budynku przy ulicy K. w którym zamieszkuje odziedziczyła budynek przy ulicy G. Nie ma żadnych podstaw prawnych do zawieszenia postępowania podatkowego do czasu...

III AZP 14/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. nr 22 poz. 98/, wątpliwości takie uprawniają jedynie do zawieszenia postępowania w sądzie administracyjnym i zwrócenia się ze stosownym...
/Dz.U. nr 22 poz. 98/ uzasadniało to zawieszenie postępowania w tej sprawie do czasu rozpoznania pytania prawnego co do zgodności przepisów powołanego zarządzenia...

I SA 261/87 - Wyrok NSA z 1987-12-15

w stosunek najmu tego lokalu. W związku z tym organ I instancji postanowieniem z dnia 3 listopada 1984 r. zawiesił postępowanie administracyjne do czasu rozstrzygnięcia sprawy...
par. 2 Kpa - podjąć zawieszone postępowanie i rozpatrzyć wniosek o przydział lokalu na zasadach ogólnych. W sytuacji, gdy pozostawał nie rozpoznany wniosek o przydział...

SA/Wr 243/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-06-26

pomiędzy tymi sprawami powinien spowodować zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia do czasu załatwienia sprawy przydziału lokalu. Natomiast...
, toczą się równolegle postępowania administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie rzemiosła oraz w sprawie przydzielenia lokalu użytkowego...

II SA 835/87 - Wyrok NSA z 1987-11-30

także postępowanie o wydanie nowego uprawnienia do wykonywania rzemiosła, o które wystąpili Mirosław L. i Andrzej P. , Występując w imieniu spółki, Andrzej P. w skardze do Naczelnego...
, ponieważ spółdzielnia mieszkaniowa wypowiedziała Mirosławowi L. najem i uzyskała wyrok nakazujący opróżnienie tego lokalu. Z tego powodu zostało zawieszone...

III SA 239/87 - Wyrok NSA z 1987-07-07

do całkowitego wykonania usługi podstawowej, jest dopuszczalne i nie zmienia w sposób zasadniczy rodzaju wykonywanego rzemiosła., 2. Niewyjaśnienie w postępowaniu...
prawa materialnego, jak i przepisów o postępowaniu. Naruszenia art. 10 par. 1, art. 77 i art. 78 Kpa, upatruje w tym, że przez niezapewnienie mu czynnego udziału...