Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1044/19 - Wyrok NSA z 2019-10-25

w ten sposób, że na wymienionej podstawie prawnej zażalenie przysługuje również na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...
. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2018 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...

VI SA/Wa 2414/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-07

Prezesa UKE z [...] kwietnia 2017 r. [...] o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych...
2017 r. P. złożyła stanowisko w toku postępowania, w ramach którego wniosła o zawieszenie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. postępowania, ze względu na brak...

II FSK 1048/19 - Wyrok NSA z 2019-10-25

w ten sposób, że na wymienionej podstawie prawnej zażalenie przysługuje również na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie...
Prezydenta Miasta L. (dalej: Prezydent Miasta) z dnia 7 marca 2018 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku...

VI SA/Wa 2343/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

do udziału w pokryciu tej dopłaty. W ramach wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, na wypadek nie uwzględnienia powyższego wniosku, Spółka wniosła o zawieszenie postępowania...
1 oraz art. 123 K.p.a. w związku z art. 206 ust. 1 P.t., odmówił zawieszenia postępowania, pouczając jednocześnie, że na podstawie art. 141 § 1 i art. 127 § 3 w związku...

III SA/Łd 323/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-04

ze skargi M. M. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
[...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. oraz art. 56 § 1 i 4 ustawy z dnia...

II SA/Gd 562/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-12-04

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 lipca 2019 r. Nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego warunków zabudowy...
2011 r. inwestorzy zwrócili się o zawieszenie postępowania w sprawie wskazując m.in. na toczącą się procedurę uchwalania gminnego studium uwarunkowań i kierunków...

II OSK 987/17 - Wyrok NSA z 2019-03-06

w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem wykładnia przepisu art. 101 §...
administracyjnego, a więc postanowienia o odmowie zawieszenia oraz o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego. Uzasadniona jest zatem taka wykładnia przepisu art. 101 § 3...

II SA/Bd 825/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-03

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru [...] w B. z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Decyzją...
w celu przymuszenia oraz jej zasadności, a także wniosła o wstrzymanie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na równolegle toczące się postępowania prokuratorsko...

II SA/Gd 102/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-10

., nr [..], w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego., Zaskarżone postanowienie wydano...
Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia 9 października 2018 r. odmówił zawieszenia postępowania, pouczając przy tym stronę, że na postanowienie to nie służy zażalenie...

II SA/Gd 103/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-10

., nr [...], w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego., Zaskarżone postanowienie wydano...
W., Rozpoznając powyższy wniosek Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia 9 października 2018 r. odmówił zawieszenia postępowania, pouczając...
1   Następne >   +2   +5   +10   100