Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 261/06 - Wyrok NSA z 2007-01-31

., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2005 r. sygn...
. akt II SA/Po 97/04 oddalono skargę E. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie dotyczącej odmowy...

II SA/Go 406/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-25

. nr [...] w przedmiocie Odmowa zawieszenia postępowania administracyjnego Stwierdzono nieważność postanowienia I i II instancji Pismem z dnia [...] marca 2006 r. (data stempla...
pocztowego) M.P. skierowała do Wojewody wniosek o zawieszenie prowadzonego przez Starostę postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Z.J., w sprawie pozwolenia...

IV SA/Wa 448/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-13

i Administracji z dnia [...] grudnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie uchylenia czynności materialno-technicznej zameldowania - oddala...
skargę - Postanowieniem z dnia [...] listopada 2005 roku Wojewoda Mazowiecki odmówił zawieszenia postępowania w sprawie uchylenia dokonanej w dniu 14 lipca 2005...

VI SA/Wa 1182/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-05

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak...
towarowy PANORAMA BIZNESU Nr R-145480 1. oddala skargę w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania; 2. w pozostałej części tj. w zakresie wezwania...

VI SA/Wa 1183/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-05

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak...
towarowy PANORAMA POGODY Nr R-145414 1. oddala skargę w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania; 2. w pozostałej części tj. w zakresie wezwania...

VI SA/Wa 1180/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-05

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak...
towarowy PANORAMA TURYSTYKI Nr R-145420 1. oddala skargę w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania; 2. w pozostałej części tj. w zakresie...

VI SA/Wa 1181/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-05

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [..] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy...
PANORAMA RELIGII Nr R-145419 1. oddala skargę w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie zawieszenia postępowania; 2. w pozostałej części tj. w zakresie wezwania...

II SA/Bk 656/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-01-23

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie...
o numerze ewidencji gruntów [...] w obrębie geodezyjnym Cz. B.., W trakcie prowadzonego postępowania, H. Ż. złożyła do protokołu wniosek o jego zawieszenie, motywując...

II SA/Bk 593/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-11-08

Konstrukcja prawna zawieszenia postępowania, zastosowana w przepisie art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, daje organowi prowadzącemu...
podstawę prawną fakultatywnego zawieszenia postępowania z urzędu, nie stanowiąc żadnych dodatkowych wymagań co do przesłanek zawieszenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Wr 158/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-07-12

Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie obiektów wybudowanych na działce nr [...] w B. G. oddala skargę...
. W dniu [...] do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w powiecie w. wpłynął wniosek S. G. o zawieszenie postępowania administracyjnego dotyczącego obiektów...
1   Następne >   +2   +5   +10   100