Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 697/92 - Postanowienie NSA z 1992-12-29

o zawieszeniu postępowania lub nie zostanie podjęte postępowanie. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił na podstawie art. 207 par. 6 Kpa skargę Marka W. na bezczynność...
przez niego zawodu indywidualnie. Pouczono Marka W. o możliwości wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania...

IV SA 1196/91 - Wyrok NSA z 1992-01-29

zawieszenia postępowania o podział nieruchomości i na podstawie art. 207 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Kierownika Urzędu...
własności, co uzasadniało zawieszenie postępowania., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Jadwiga T. stwierdza, że wystąpiła o podział działki nr 616...

III AZP 5/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-05-28

lokalowe - Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 ze zm./ zobowiązanemu do opróżnienia zajmowanego dotychczas lokalu., 4. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...
art. 56 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?, 4. Czy dopuszczalna jest skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie o zawieszeniu...

SA/Lu 235/92 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 1992-06-02

Zaskarżone do sądu administracyjnego postanowienie o zawieszeniu postępowania odwoławczego należy traktować jako wydane przez organ I instancji, dlatego nie może być ono...
1991 r. nr GP. GW. 7228-5/34/91 w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie z odwołania Grażyny G. od decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w P. z dnia 19...

III AZP 7/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-01-23

, które ma charakter prejudycjalny, a więc niekoniecznie ujawnienie zagadnienia wstępnego wymaga od razu rozważenia możliwości zawieszenia postępowania dopuszczonego w art. 177...
par. 1 Kpc. Wynika to z tego, że trzy przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania, ustanowione w art. 177 par. 1 Kpc, odnoszą się tylko do takich zagadnień wstępnych...

V SA 137/92 - Wyrok NSA z 1992-10-09

jej zameldowaniu., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Hanna Ch. wnosiła o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia postępowania o zameldowanie jej w lokalu męża...
, następnie na zawieszenie postępowania w sprawie takiego zameldowania w związku z brakiem zgody męża na zameldowanie jej w jego mieszkaniu, na trwający proces rozwodowy...

IV SA 1190/91 - Wyrok NSA z 1992-01-09

stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji., Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 1990 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania...
postanowieniem z dnia 3 października 1991 r. Sąd podjął zawieszone postępowanie w związku z tym, że strony przedstawiły odpis prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego...

III AZP 18/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-10-15

. 1 albo art. 207 par. 5 Kpa/ dopiero po zakończeniu postępowania określonego w art. 199 par. 3 Kpa. Celowi temu mogłaby służyć instytucja zawieszenia postępowania...
jako niedopuszczalną odrzucić, czy też sąd może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji...

SA/Po 1510/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-11-25

nie może również mieć zastosowania art. 63 par. 1 prawa upadłościowego nakazujący zawieszenie postępowania egzekucyjnego wszczętego przed ogłoszeniem upadłości przeciw upadłemu...
1. Wszczęcie postępowania likwidacyjnego w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego nie ma wpływu na możliwość wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej., 2...

IV SA 1394/91 - Wyrok NSA z 1992-03-09

, nie mógł być podstawa odmowy pozwolenia na budowę ani też zawieszenia postępowania. Nie ma podstaw także do odmowy udzielenia pozwolenia na budowę, gdyż nie zachodzi...
w sposób niewadliwy prawo do dysponowania nieruchomością jest kwestionowane w postępowaniu przed sądem powszechnym. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
1   Następne >   3