Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 497/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-28

Odwoławczego w K. z dnia 4 lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania, I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu...
zmianami) postanowieniem z dnia 4 grudnia 2009 r. Prezydent Miasta odmówił zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.:'budowa...

I SA/Wr 610/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-07-15

Skarbowej z dnia [...]r., nr [...], w sprawie odmowy wszczęcia postępowania prowadzonego z wniosku R. i B. S. o zawieszenie postępowania prowadzonego w wyniku odwołania...
o zawieszenie postępowania prowadzonego z jej odwołania od decyzji organu I instancji z dnia [...]r., z uwagi na wcześniejsze złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Wr 528/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-25

Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oddala...
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 123 kodeksu postępowania administracyjnego orzekł o zawieszeniu do dnia 8 marca 2011 r. postępowania administracyjnego...

II SA/Wr 77/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

powyższą okoliczność strona odwołująca się wniosła o zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do czasu ostatecznego zakończenia postępowania...
alternatywnie wniosku strony dotyczącego zawieszenia postępowania Wojewoda wyjaśnił, że postępowanie w sprawie pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...

I SA/Kr 1233/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-23

2010r., sprawy ze skargi M. B., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 15 czerwca 2009 r. nr [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego...
o zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Zawieszenie postępowania miało nastąpić do czasu wydania prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie...

II OSK 1547/09 - Wyrok NSA z 2010-10-07

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia [...] listopada 2007 r., Nr [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego...

II SA/Kr 533/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-07-07

2009 roku. W dniu 10.06.2009 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek inwestora o zawieszenie postępowania w sprawie, z uwagi na brak możliwości uzupełnienia dokumentacji...
, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Po ocenie możliwości zawieszenia...

I SA/Op 460/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-22

z siedzibą w K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
. o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Rozstrzygnięcie stanowiące przedmiot zaskarżenia zostało wydane w następującym stanie faktycznym., Dyrektor Izby Celnej...

II SA/Kr 297/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-01-11

Odwoławczego w [...] z dnia 15 grudnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania skargę oddala. Prezydent Miasta K. postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2008 r...
. po rozpoznaniu wniosku F. D. i W. D. o zawieszenie postępowania, odmówił zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego...

I SA/Lu 592/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-10

'A' Sp. z o.o. w likwidacji na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę...
w [...] na postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego, utrzymał w mocy zaskarżone...
1   Następne >   +2   +5   +10   100