Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 374/00 - Wyrok NSA z 2002-01-17

Żaden przepis prawa procesowego nie upoważnia organu rozpoznającego zażalenie od postanowienia o zawieszeniu postępowania do umorzenia postępowania administracyjnego...
toczonego przed organem, który zaskarżone postanowienie o zawieszeniu postępowania wydał. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2002 r. sprawy...

SA/Sz 990/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-01-16

Instytucja procesowa zawieszenia postępowania nie oznacza, że organ administracji właściwy do rozpoznania sprawy może uchylić się od jej rozstrzygnięcia w oczekiwaniu...
w Sz. z dnia 14 kwietnia 2000 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie - uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...

I SA/Gd 1374/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-31

Podstawą zawieszenia postępowania w sprawie udzielania ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych może być tylko art. 204 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja...
w G. na postanowienie Izby Skarbowej w G. z dnia 19 lipca 2001 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pomocy w zapłacie zobowiązań podatkowych - uchyla...

II SA 1559/01 - Wyrok NSA z 2002-02-21

lutego 2001 r. odmawiające zawieszenia postępowania w sprawie skreślenia skarżącego z ewidencji egzaminatorów za naruszenie zasad egzaminowania podczas przeprowadzania 26...
administracyjnej 29 stycznia 2001 r. skarżący złożył wniosek o zawieszenie toczącego się postępowania do czasu zakończenia ustaleń przez Zarząd Województwa P. dotyczących...

IV SA 62/00 - Wyrok NSA z 2002-02-06

Samo wystąpienie strony z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu nie stanowi jeszcze podstawy do zawieszenia postępowania w sprawie...
ze skargi Fabryki Maszyn 'G.' S.A. w G. na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 8 grudnia 1999 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania...

SAB/Rz 34/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-01-09

Stan zawieszenia postępowania administracyjnego nie jest stanem bezczynności organu w rozumieniu art. 17 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie...
postępowanie administracyjne., Z uzasadnienia postanowienia wynika, że zawieszenie nastąpiło na czas trwania postępowania przed innym organem /Powiatowy Inspektor Nadzoru...

V SA 1681/01 - Wyrok NSA z 2002-02-13

o eksmisję skarżących jest zagadnieniem wstępnym uzasadniającym zawieszenie postępowania o zameldowanie z mocy art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa., Obecnie skarżący, wnosząc...
2001 r. (...) w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie o zameldowanie Anny i Piotra T. na pobyt stały w lokalu (...) - uchyla zaskarżone postanowienie...

III RN 224/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-27

z dnia 14 czerwca 2000 r., (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o potwierdzenie okoliczności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o kombatantach...
Administracyjnego nie było podstaw z art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa do zawieszenia postępowania o potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy...

II SA/Gd 524/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-03-13

uzasadniającego zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 par. 1 pkt 4 Kpa. Związek ten jest, ale polega on na tym, że wydanie decyzji w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa...
. na postanowienie Wojewody P. z dnia 25 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego - uchyla...

II SAB/Kr 123/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-08-13

Wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie przerywa bezczynność organu. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Krzysztofa P...
Budowlanego w W. w odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie lub oddalenie podnosząc, że w dniu 6.03.2001 r., wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   12