Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 996/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-21

. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy MONTI uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy...
. odmawiające zawieszenia postępowania w przedmiocie uznania ochrony znaku towarowego MONTI zgłoszonego w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji...

II SA/Gd 3450/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-02-22

zaś, że przepis art. 101 § 3 mówi, że na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronie służy zażalenie. Określenie 'w sprawie zawieszenia postępowania...
', a także umieszczenie tego przepisu przy końcu rozdziału szóstego o zawieszeniu postępowania wyraźnie wskazuje na to, iż wszelkie postanowienia dotyczące zawieszenia...

II SA/Kr 2890/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-11-08

. sprawy ze skargi W.W., A.W. i M.M. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] października 2002r ., Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania skargę...
, W.W. i A.W. na postanowienie Starosty T. z dnia [...] sierpnia 2002r., znak [...] o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie o zwrot nieruchomości - działki ewid. nr '1...

III SA/Wa 3145/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-13

w W. z dnia [...] października 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących zaległości...
. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz U., z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm. - dalej u.p.e.a.), Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w R. odmówił zawieszenia...

III SA/Wa 2474/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-13

w W. z dnia [...] października 2004 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych obejmujących zaległości...
. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz U., z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm. - dalej u.p.e.a.), Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w R. odmówił zawieszenia...

I SA/Wa 1555/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-13

przyczyny zawieszenia postępowania., Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu pierwszej instancji., Skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] czerwca...
, które miało wpływ na wynik sprawy., W uzasadnieniach strony skarżące kwestionują prawidłowość zawieszenia postępowania, dowodzą zasadność nabycia przez Województwo...

II SA/Rz 260/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-12-20

z dnia [...] stycznia 2005 r. Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego - skargę oddala - II SA/Rz 260/05, U Z A S A D N I E N I E, Po rozpoznaniu...
się wskazywać na to, iż organ I instancji przyznał przesłankom zdefiniowanym w art. 62 cyt. ustawy walor podstaw obligatoryjnego zawieszenia postępowania, opierając...

I SA/Ol 15/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-02-24

'[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. I SA/ OI 15/05 Uzasadnienie, Zaskarżonym postanowieniem z dnia 25 X 2004 r...
., Nr '[...]', Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 09 września 2004r., Nr '[...]' w sprawie odmowy zawieszenia postępowania...

I SA/Gl 692/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-09-15

Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w C. z [...] r. Nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania egzekucyjnego...
. zwrócił się do 'A' w W. z prośbą o wypowiedź w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego., W odpowiedzi na powyższe wystąpienie 'A' w W. poinformował, że nie widzi...

I FSK 178/05 - Wyrok NSA z 2005-10-26

Brak wydania postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania podatkowego na podstawie art. 201 par. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U....
zawieszenia postępowania podatkowego organ pierwszej instancji winien był wydać postanowienie, jednakże wobec faktu, że w sprawie nie zachodziły przesłanki do zawieszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100