Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 607/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-01-13

. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...]r. Nr [...] Starosta L...
. na podstawie art. 98 § 1 oraz art. 101 § 1 i § 3 kpa odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę obiektu handlowo-usługowego...

IV SA/Wa 187/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-23

postępowania., Zdaniem organu odwoławczego nie znajduje zastosowania w sprawie art. 97 § 2 k.p.a. Podstawą zawieszenia postępowania był bowiem art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3...
. 97 k.p.a. zawiera ściśle określony katalog przesłanek zawieszenia postępowania i nie może być stosowany w innych przypadkach., Na powyższe postanowienie skargi...

II SA/Po 712/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-02-02

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego; oddala skargę /-/ D.Rzyminiak-Owczarczak...
postępowania odwoławczego., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ przytoczył przesłanki zawieszenia postępowania określone w art. 97 § 1 pkt 1 - 4 kpa, a następnie wskazał...

II SA/Łd 626/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-29

instancji podjął z urzędu niniejsze postępowanie, wskazując w jego uzasadnieniu na ustanie podstawy uzasadniającej jego zawieszenie., Na powyższe postanowienie wniósł zażalenie J...
. S. W zażaleniu tym zarzucił naruszenie art. 97 § 2 K.p.a., poprzez przyjęcie, że w niniejszej sprawie ustały przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, pomimo...

II SA/Łd 420/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-08

roku przy udziale --- sprawy ze skargi D. P. - M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...
zażalenia D. P. na postanowienie Burmistrza W. z dnia [...] r., Nr [...], znak: [...], w sprawie zawieszenia do dnia 11 października 2011 r. postępowania w przedmiocie...

IV SA/Wa 1034/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-14

w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania - oddala skargę - Pismem z dnia...
14 lutego 2011 roku 'I.' sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

VII SA/Wa 1901/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-01

Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania skargę oddala Prezydent [...] postanowieniem z dnia [...] Nr [...], na podstawie art...
. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zwanej dalej kpa. odmówił zawieszenia...

III SA/Wa 1685/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-11

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego w zakresie określenia zobowiązania...
A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r...

III SA/Wa 1684/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-11

w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego w zakresie określenia zobowiązania...
A. Sp. z o.o. z siedzibą w W. odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r...

III SA/Łd 987/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-12-14

Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego -oddala skargę. III SA/Łd 987/11, UZASADNIENE, Postanowieniem...
roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 roku Nr 229, poz. 1954 ze zm.), odmówił zawieszenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec D. K...
1   Następne >   +2   +5   +10   100