Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 630/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-19

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 sierpnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego...
kary pieniężnej za usunięcie drzew oddala skargę. Pismem z dnia 6 czerwca 2012 roku J. K. wniosła o zawieszenie toczącego się przed Wójtem Gminy postępowania...

II SA/Gd 409/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-12

. na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 31 sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego...
., Skarżący Z. M. pismem z 6 maja 2011 r. wniósł o zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 ust. 4 K.p.a. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że wystąpił do Wojewody...

II SA/Po 571/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-13

'w sprawie zawieszenia postępowania', którego nie należy interpretować zawężająco. Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania może zostać wydane w przedmiocie zawieszenia...
postępowania, odmowy zawieszenia postępowania, czy też podjęcia zawieszonego postępowania oraz odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Podkreślono, że tak orzecznictwo...

III SA/Łd 719/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-15

[...] nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatowi M. K. prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł...
. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), Wojewoda Ł. utrzymał w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Ł. z dnia [...] r. nr [...] o odmowie zawieszenia postępowania...

II SA/Gl 800/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-21

Wprowadzone w art. 101 par. 1 Kpa rozróżnienie między postanowieniem w sprawie zawieszenia i w sprawie podjęcia postępowania ma wpływ na rozumienie art. 101 par. 3 Kpa...
na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Regulacja ta oznacza, że nie jest dopuszczalne zażalenie...

I SA/Gl 143/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-25

po połowie nabyli: córka A. F. i syn M. J.. Wywiódł, że do postępowania w miejsce zmarłej wstępują jej spadkobiercy, a przyczyna zawieszenia postępowania ustała...
w przedmiocie zawieszenia tego postępowania stało się bezprzedmiotowe., W skardze na to postanowienie pełnomocnik zarzucił skarżonemu postanowieniu naruszenie przepisu art...

III SA/Wa 2606/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-28

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Naczelnik [...] Urzędu...
W. o zawieszenie postępowania egzekucyjnego powołując się na art. 56 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r...

II SA/Kr 1152/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-10

postępowania postanawia skargę odrzucić. Postanowieniem z dnia 24 maja 2012 r. znak [....] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. odmówiło zawieszenia postępowania w sprawie...
zawieszenia postępowania jest zaskarżalne. Sąd stoi na stanowisku, że na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania nie służy stronie zażalenie, a w konsekwencji...

II OSK 781/11 - Wyrok NSA z 2012-07-19

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 3...
Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2010 r., nr [...], w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., W uzasadnieniu wyroku podano, iż w dniu 12 stycznia 2010 r. Z. P...

IV SA/Wa 1822/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-16

zawieszenia przedmiotowego postępowania inwestycyjnego w 2008 r. był brak ostatecznego uzgodnienia tej inwestycji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego...
zawieszenia tego postępowania, jak podkreślił Prezydent W.., Zażalenie na to postanowienie wniosła dopuszczona do udziału w tym postępowaniu na prawach strony organizacja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100