Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 1334/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-02-01

[...]r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. orzeka, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości...
. nr [...] Naczelnik urzędu Skarbowego w R. określił podatnikowi zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w wysokości [...]zł., uznając że małżonkowie G...

I SA/Gl 1335/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-05-31

[...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz skarżącej J. G...
Urzędu Skarbowego w R. określił podatniczce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. w wysokości [...] zł., uznając że małżonkowie G. bezpodstawnie...

II FSK 10/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

grudnia 2004 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. oddala skargę kasacyjną. 1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 4 października 2005 r. /I SA...
., (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, uchylił zaskarżoną decyzję, orzekł, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do chwili uprawomocnienia...

I SA/Gl 295/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-12

w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - interpretacja 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K...
pisemnej interpretacji dotyczącej ustalenia czy podatkowa grupa kapitałowa, będąca podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może, na podstawie art. 23 ustawy...

I SA/Ol 289/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-10

z dnia '[...]' nr '[...]' i z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów za 2002 rok i określenia wysokości odsetek...
od przyjętego zryczałtowanego podatku dochodowego za 2002 rok 1. uchyla zaskarżone decyzje 2. określa, że zaskarżone decyzje nie podlegają wykonaniu 3. zasądza od Dyrektora Izby...

I SA/Wr 971/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-03

się one przepisowi krajowemu przyjętemu w art. 27b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176...
ze zm.) ograniczającemu prawo do obniżenia podatku dochodowego o kwotę składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej wyłącznie na podstawie przepisów prawa...

II FSK 151/06 - Wyrok NSA z 2007-01-12

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław...
i Piotra S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 21 grudnia 2004 r. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...

I SA/Lu 466/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-14

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy K. G. w zryczałtowanym podatku dochodowym...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] w sprawie określenia K. G. ostatnio zamieszkałej w Ż. zobowiązania podatkowego w 10% zryczałtowanym podatku dochodowym w kwocie...

I SA/Gl 76/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-02

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. oddala skargę Pismem z dnia 10 kwietnia 2006 r. pełnomocnik A.H. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego...
w D. o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych m.in. za rok 2000., W uzasadnieniu wniosku stwierdzono, że nadpłata w podatku dochodowym za 2000 r...

III SA/Wa 179/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-17

[...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
2006 r. Skarżący - T. G. oświadczył, że złożył korektę zeznania PIT-36 w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. Wyjaśnił, że w 1997 r. rozpoczął działalność...
1   Następne >   +2   +5   +10   100