Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 70/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-12-03

Po upływie okresu zwolnienia podatkowego, przedmiotem rozliczeń podatkowych stają się zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
(...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1994 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich (...) od wyroku...

I SA/Gd 323/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-10-08

. Oddział w G, nie pobrał od dochodów ze stosunku pracy zaliczek na podatek dochodowy w roku podatkowym 1993, uzyskanych w wyniku otrzymania przez pracowników kredytów...
, a odsetkami ogólnie stosowanymi przez Bank dla tego rodzaju umów /wobec klientów/ stanowi dochód pracowników Banku podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym - określił...

SA/Bk 815/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-08-20

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350/ należy odnosić do obydwu podatków dochodowych: dochodowego od osób...
., Urząd Skarbowy w B. decyzją z dnia 24 sierpnia 1994 r. /nr USK.V-1/861/40/B/op/94/ określił podatek dochodowy od osób prawnych należny od spółki za 1991 r. i 1992 r...

III SA 248/96 - Wyrok NSA z 1997-06-20

Przychody z samodzielnie wykonywanej działalności artystycznej opisane w art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993...
koncertowych w sumie 622.973.000 zł i podatek dochodowy - 46.723.000 zł. Następnie wysłał do tegoż Urzędu zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego w 1994 r. /PIT-30...

SA/Sz 142/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-03-06

Wynikające z par. 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych /Dz.U. nr 132 poz...
w roku podatkowym zryczałtowanego podatku dochodowego oraz do prowadzenia ewidencji przychodów i zakupów., Powyższe ustalenia były podstawą do wydania w dniu 4...

I SA/Ka 329-330/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-09-15

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./ zwolnieniu podlegała tylko ta część...
podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1993 na kwotę 10.991,60 zł przyjmując za podstawę opodatkowania kwotę 27.479,00 zł oraz za rok 1994 na kwotę 16.616,00 zł...

I SA/Wr 1799/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-02-27

Art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ nie przewiduje żadnej możliwości odstąpienia...
nr 108 poz. 486 ze zm./ oraz art. 31 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, określił wysokość nie wpłaconego...

I SA/Gd 650/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-11-19

Przy wykładni art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia...
16 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./, jaką reprezentuje Sąd, dającej podatnikowi prawo do żądania określenia...

I SA/Łd 689/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-10-03

1. Zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 4f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm...
Spółdzielni Mieszkaniowej im. M. R. w Ł. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 1994 rok w kwocie 468,10 złotych wraz z odsetkami., Urząd stwierdził, że spółdzielnia...

I SA/Łd 535/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-06-18

wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1994 i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 55 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym...
dziewięćdziesiąt groszy tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego. Decyzją z dnia 23 listopada 1995 r. nr US/D/2658/95 Urząd Skarbowy w K. określił Hannie L. podatek dochodowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   33