Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 1709/97 - Wyrok NSA z 1998-10-06

. 791/ przedsiębiorstwa państwowe są obowiązane do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa po opodatkowaniu podatkiem dochodowym obliczonym zgodnie z art. 19...
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ z zastosowaniem art. 21 i art. 22 ustawy. Naczelny Sąd...

I SA/Wr 973/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-09-01

/art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./., 2. W przypadku sprzedaży wierzytelności...
. 15 ust. 4 ustawy/. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w przedmiocie należnego podatku dochodowego od osób prawnych. Inspektor...

III RN 24/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-05-08

po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej na skutek rewizji...
rewizję nadzwyczajną. Urząd Skarbowy w B. decyzją z dnia 13 grudnia 1993 r. (...) wymierzył J. A. S. podatek dochodowy w kwocie 4.608.153.000 zł /przed denominacją...

III SA 655/97 - Wyrok NSA z 1998-09-11

1. Zgodnie z par. 3 zarządzenia Ministra Finansów dnia 16 maja 1996 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek z udziałem...
1993 nr 108 poz. 486 ze zm./., 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /art. 7 ust. 2 w zw. z art. 27 tej ustawy...

I SA/Kr 1147/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-04-23

1. Według art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
podatkowej, jak też odrębny przepis, tj. par. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym...

I SA/Ka 1747/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-05-18

dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. nr 80 poz. 350/. oddala skargę w przedmiocie podatku dochodowego za 1992 r. Urząd Skarbowy w J. Z. decyzją z dnia 22 grudnia 1995 r...
działalność gospodarczą byli zobowiązani w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w sposób i terminach określonych w ustawie o podatku dochodowym...

I SA/Gd 1275/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-09

Złożenie przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania oraz zapłata wynikającego z tego zeznania podatku wywołuje potrójny skutek prawny. Po pierwsze...
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Wówczas jednak decyzyjne określenie zobowiązania musi być różne...

I SA/Gd 2072/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-08-07

W przypadku obliczenia dochodu, od którego następuje odliczenie darowizn /art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U....
1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, ustawodawca wyraźnie wykluczył możliwość sumowania dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym i dochodów uzyskiwanych ze źródeł przychodów...

SA/Bk 268-269/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-01-09

Zwrot użyty w art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./: 'określonych w odrębnych...
Administracyjny uznał zasadność skargi spółki z o.o. 'C.' w B. na dwie decyzje Izby Skarbowej w (...) z dnia 20 stycznia 1997 r. w przedmiocie określenia podatku dochodowego...

I SA/Gd 1007/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-25

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ przyjęto zasadę, iż podatek ten jest podatkiem powszechnym...
art. 54 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w B. utrzymała w mocy decyzję Urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   43