Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 1393/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-01-26

Dochód osiągnięty z tytułu sprzedaży akcji jest opodatkowany tylko raz zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nabycie akcji w drodze...
Urzędu Skarbowego w R. z dnia 15 czerwca 1998 r. (...) odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r. w kwocie 22.447,73 zł...

FSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-14

1. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym...
. Spółka z o.o. z siedzibą w E. na uchwałę Izby Skarbowej w O. Ośrodek Zamiejscowy w E. z dnia 16 lipca 1999 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...

I SA/Po 1398/99 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-08-03

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą odlicza się od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych łącznie do wysokości 10 procent...
dochodu /art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm. - w brzmieniu obowiązującym...

I SA/Lu 1197/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-02-16

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, opodatkowaniu podlegają...
nie są wymienione w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a organy wykazały, że umowy zawarte z udziałem skarżącego miały na celu obejście przepisów...

I SA/Ka 2247/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-02-26

pracownikowi koszty wynajmu lokalu mieszkalnego w związku z takim przeniesieniem nie są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaskarżoną decyzją z 18 października...
1999 r. Izba Skarbowa w K., po rozpatrzeniu odwołania Andrzeja S., utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w B. z 16 lipca 1999 r. określającą należny podatek dochodowy...

III SA 1513/99 - Wyrok NSA z 2000-08-25

nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 rok. W uzasadnieniu wniosku podali, iż podstawę ich żądania stanowi ustawa z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy...
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U nr 74 poz. 471/, bowiem ich zdaniem...

III SA 1560/99 - Wyrok NSA z 2000-05-09

. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Edwarda P. na decyzję Izby Skarbowej w W. Oddział Zamiejscowy w R. w przedmiocie podatku dochodowego od osób...
fizycznych - oddala skargę. W dniu 3.03.1999 r. Urząd Skarbowy w R. wydał decyzję w sprawie określenia dla Edwarda P. należnego podatku dochodowego od osób fizycznych...

I SA/Gd 980/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-16

ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ do ustalenia dodatkowej podstawy opodatkowania. Naczelny...
Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi 'D.-B.' S.A. w W. na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 30 marca 1999 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

I SA/Łd 651/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-04-06

. odszkodowanie zaliczyły do przychodów 1994 r., w związku z czym skorygowały wysokość zaliczek na podatek dochodowy za listopad i grudzień 1994 r. Jednakże decyzja Izby Skarbowej...
w tej sprawie, a rozliczenia za 1992 r. nie mają znaczenia dla decyzji dotyczącej podatku dochodowego za 1994 r., natomiast odszkodowania otrzymane m.in. na podstawie przepisów...

III RN 190/99 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-06-28

podatkowych/, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm. - powoływanej nadal jako: ustawa...
o podatku dochodowym od osób prawnych/ oraz art. 104 Kpa, określił kwotę dochodu podatnika - Energetyki (...) S.A. w K., która podlegała opodatkowaniu podatkiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   30