Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ka 276/84 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-06-07

chce sprzedać, przy czym sprzedaż nowo nabytego zamiast wcześniej posiadanego samochodu nie powinna rodzić skutków podatkowych w podatku dochodowym /art. 7 ust. 3 ustawy...
z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - Dz.U. nr 53 poz. 339 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Józefa G. na decyzję Izby Skarbowej...

III ARN 2/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1982 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym z tytułu przeznaczenia zysku na cele rozwojowe oraz na inne cele...
Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie odmowy przyznania ulgi w podatku dochodowym z tytułu realizacji inwestycji...

SA/Gd 33/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-03-21

przepisów do żądania, aby okres zwolnienia ich od podatku dochodowego został przedłużony do lat trzech. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
'B' w G. rozpoczęło działalność z dniem 1 września 1981 r. i decyzją Prezydenta Miasta G. z dnia 12 października 1981 r. uzyskało zwolnienie od podatku dochodowego...

SA/Gd 481/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-07-25

Zasada łącznego wymiaru podatku dochodowego na imię obojga małżonków /art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - Dz.U. nr 53 poz. 339 ze zm...
Elżbiety i Stefana małżonków P. na decyzję Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 5 marca 1984 r. w przedmiocie ustalenia wysokości podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 1...

SA/Gd 965/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-11-28

. Urząd Skarbowy w S. decyzją z 3.07.1983 r. nr 34/83 wymierzył Jerzemu S. podatek dochodowy za 1982 r. w kwocie 369.600 zł. Podatkowa Komisja Odwoławcza przy Izbie...
przepisów, w związku z czym decyzją z 30.04.1983 r. zwróciła sprawę Urzędowi Skarbowemu w S. celem dokonania wymiaru uzupełniającego w podatku dochodowym oraz zmiany...

SA/Kr 983/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-10-04

Dochód ze źródeł nie ujawnionych /art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym - Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192/, ustalony za dany rok podatkowy...
. i ustalając, że Jan D. osiągnął w 1982 r. dochód z nie ujawnionych źródeł w wysokości 81.600 zł, wymierzyła mu podatek dochodowy za ten rok w wysokości 15.600 zł. Natomiast organ...

SA/Ka 181/84 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1984-05-24

Artykuł 8 ust. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. nr 53 poz. 339/, w brzmieniu nadanym przez art. 50 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r...
Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Bielsku-Białej z dnia 13 grudnia i z dnia 29 grudnia 1983 r. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego za 1978 i 1981 r...

SA/Gd 615/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-08-29

Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 marca 1984 r. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję...
w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w I. z dnia 26 listopada 1983 r. nr PO.VI-3261/2633/83 w sprawie wymiaru z podatku dochodowego za 1982 r. w wysokości 154.814 zł. Podstawą...

SA/Wr 293/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-07-24

Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Opolu z dnia 26 stycznia 19984 r. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił...
podatku dochodowego w wysokości: Edmundowi K. 45.918 zł i Barbarze F. - 61.296 zł. W wyniku tych decyzji Edmundowi K. 'odpisano' w podatku dochodowym kwotę 76.838 zł...

SA/Kr 476/84 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1984-07-11

Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Kielcach z dnia 16 lutego 1984 r. w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa...
lutego 1984 r., utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w K. z dnia 15 listopada 1983 r., którą ustalono na drodze szacunkowej podatki obrotowy i dochodowy za 1982 r...
1   Następne >   3