Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 1/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /t.j. Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192; zm. Dz.U. 1985 nr 12...
poz. 51/ obejmują również wartość użytych przez płatnika podatku obrotowego i dochodowego surowców, wyprodukowanych we własnym gospodarstwie rolnym, a następnie...

III AZP 11/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

. Przedmiotem postępowania organów podatkowych było ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 1978 r. Decyzją z 31.8.1983 r. Urząd Skarbowy ustalił zobowiązanie...
opodatkowaniu oraz niższy podatek dochodowy małżonków M. za 1978 r. W skardze do NSA podniesiono m.in. zarzut, że ustalenie zobowiązania podatkowego nastąpiło w istocie...

II SA 1543/86 - Wyrok NSA z 1986-12-17

grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192/; , - par. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków...
gospodarcze towarów i usług z dochodu pozostałego po opłaceniu podatku dochodowego /M.P. nr 32 poz. 283/. , Wywóz towarów w trybie cytowanego zarządzenia może być dokonywany...

III SA 1123/85 - Wyrok NSA z 1986-06-13

o wysokości podstaw opodatkowania i wymiarze podatków obrotowego i dochodowego za lata 1978-1979 Kazimierzowi B. z tytułu działalności w zakresie wyrobu i szlifowania szkieł...
z opodatkowania w formie zryczałtowanej i wymierzenia podatków obrotowego i dochodowego na zasadach ogólnych na nazwisko Kazimierza B. , W skargach wniesionych na te decyzje...

SA/Lu 17/86 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1986-02-14

odmówiły skarżącej zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego, gdyż w świetle par. 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1984 r. w sprawie zwolnienia...
od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności wytwórczej i usługowej...

III ARN 26/86 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia od podatku obrotowego i dochodowego z tytułu nowo...
poza hipotezę ustępu 2 zdanie pierwsze par. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1984 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty...

SA/Po 326/86 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1986-07-18

uchyla zaskarżoną decyzję. Budzą natomiast wątpliwości wymierzone skarżącemu podatki obrotowy i dochodowy w oparciu o zarządzenie Ministra Finansów nr 54 z dnia 14 lipca...
podatkowym /Dz.U. 1963 nr 11 poz. 60 ze zm./., Skoro zatem wyżej wymienione przepisy nie obowiązywały w okresie, za który ustalono skarżącemu podatki, wobec...

III AZP 6/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

podatki obrotowy i dochodowy w formie karty podatkowej lub płacący zamiast tych podatków opłatę skarbową albo zwolnieni od obowiązku płacenia podatków, b/ osoby nie wymienione...
jako agent usługi fryzjerskie, opłacając od osiąganych przychodów podatek od wynagrodzeń., Decyzją z dnia 10 grudnia 1985 r. Urząd Miejski w L. zobowiązał Jolantę B...