Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 180/88 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1988-06-08

uspołecznionej /t.j. Dz.U. 1987 nr 12 poz. 77/ i korzystają z ulgi w podatku dochodowym z tytułu eksportu, o ile spełnia wymogi, o których mowa w par. 6 rozporządzenia Rady Ministrów...
z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym /t.j. Dz.U. 1986 nr 13 poz. 78 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny (...) po rozpoznaniu w dniu 11 maja 1988...

III SA 1032/87 - Wyrok NSA z 1988-02-12

1. Pojęcie 'efekty' /warunkujące przyznanie ulgi/, użyte w par. 5 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym...
podatkowy ulgi w podatku dochodowym na podstawie par. 5 ust. 6 pkt 2 powyższego rozporządzenia z powodu przekroczenia przez jednostkę gospodarczą dwuletniego cyklu realizacji...

III SA 332/88 - Wyrok NSA z 1988-08-11

z 1.790.000 zł do 1.330.000 zł i dochód z 553.614 zł do 386.000 zł, a w konsekwencji obniżającą podatki obrotowy i dochodowy z tytułu sprzedaży samochodów w 1981 r.;, 2/ z dnia...
22 stycznia 1988 r. nr ZO/H/79/87, uchylającą decyzję organu podatkowego I instancji w części dotyczącej wymiaru podatku dochodowego i orzekającą o odstąpieniu...

SA/Kr 1184/87 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1988-01-07

z dnia 20 lipca 1987 r. w przedmiocie wymiaru podatku obrotowego i dochodowego na 1986 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję...
w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w B. z dnia 13 kwietnia 1987 r. w sprawie ustalenia zobowiązania Krystyny P. w podatkach obrotowym i dochodowym za 1986 r. od przychodów...

III ARN 30/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku...
dochodowym za lata 1983 i 1984 na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu...

SA/Lu 151/88 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1988-06-21

Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Z. z dnia 21 grudnia 1987 r. w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną...
Skarbowego w Z. i obniżyła Barbarze i Edwardowi małżonkom K. podatek dochodowy z nie ujawnionych źródeł przychodów za 1984 r. z 724.317 do 384.260 zł, za 1985 r. z 904.466...

III AZP 17/88 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1988-12-31

lipca 1983 r. w sprawie obniżki podatku dochodowego od dochodu zagranicznych podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym posiadających osobowość...

III ARN 7/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

podatku dochodowego za 1983 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu...
w Poznaniu, wydanego w sprawie ze skargi Dariusza N. na decyzję Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wymiaru podatku dochodowego za 1983 r...

SA/Po 137/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-08-16

Finansów z dnia 29 lipca 1983 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu...
zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od niektórych grup podatników oraz w sprawie opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła /Dz.U. nr 6 poz. 47/ i rozporządzenia...

SA/Kr 664/88 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1988-09-13

. o podatku dochodowym/., Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie daje w obecnym stanie sprawy podstawy do przyjęcia, że nastąpiło powołanie się skarżącego na darowiznę...
Obowiązek podatkowy w zakresie podatków od spadku i darowizn, odnośnie darowizny nie zgłoszonej do opodatkowania powstaje z mocy art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca...
1   Następne >   2