Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Gd 2203/00 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-02-25

września 2000 r. nr [...] w przedmiocie określenia podatku dochodowego od osób prawnych za rok 1999 oddala skargę I SA/Gd 2203/00, U z a s a d n i e n i e, Izba Skarbowa...
działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 1993 r. Dz.U....

I SA/Wr 1171/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-05-14

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. oddala skargę. Skarżący W. B. w zeznaniu o wysokości dochodu...
186.677,50 zł oraz należny podatek dochodowy w kwocie 46.470,00 zł., W wyniku przeprowadzonego przez Inspektora Kontroli Skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej...

K 8/03 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004-05-04

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176, nr 22 poz. 270, nr 60 poz. 703, nr 70 poz. 816, nr 104...
jest usunięcie niekonstytucyjności wskazanego w sentencji zakresu art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest przyznanie owdowiałym podatnikom prawa...

I SA/Po 377/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-04-01

podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok; o d d a l a s k a r g ę /-/G.Gorzan /-/I.Konieczna /-/J.Małecki LF Urząd Skarbowy w Ż. decyzją z dnia[...]. określił J...
. P. wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie [...] zł, zaległość w tym podatku w kwocie [...] zł oraz odsetki za zwłokę na dzień wydania...

I SA/Po 378/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-04-01

[...] . Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok; o d d a l a s k a r g ę /-/G.Gorzan /-/I.Konieczna /-/J.Małecki Urząd Skarbowy w Ż. decyzją z dnia[...]. określił J...
. P. wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie [...] zł, zaległość w tym podatku w kwocie [...] zł oraz odsetki za zwłokę na dzień wydania...

FSK 1240/04 - Wyrok NSA z 2004-11-19

Jeśli firma zapłaciła podatek dochodowy w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to nie może potrącić sobie tego wydatku od CIT...
SA 731/02 w sprawie ze skargi P. Spółki z o.o. w W. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 13 lutego 2002 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych...

I SA/Ka 1599/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-08-18

[...]r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych o d d a l a s k a r g ę Decyzją z dnia [...]r. Nr [...] na podstawie przepisów...
, pkt 10 i ust.7 pkt 1, art.27 ust.1, art.44 ust.1 pkt 1, ust.3 i ust.6, art.45 ust.1, 4 i 6 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn...

I SA/Gd 1313/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-01-23

. Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 rok oddala skargę I SA/Gd 1313/01, U z a s a d n i e n i e, W 1999 r. Pan...
wówczas przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności...

I SA/Bd 411/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-10-27

postępowaniu egzekucyjnym na podstawie tytułu wykonawczego z dnia [...] obejmującego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc październik 2003r...
na podatek dochodowy za miesiąc październik jest niezasadne, bowiem obowiązek zapłaty zaliczek przez podatników wygasł 31 grudnia 2003r; zasadne jest jedynie naliczenie...

I SA/Łd 1271/03 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-31

Zaniechanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąnie wyłączało na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
na rozprawie w dniu 31 maja 2004 r. sprawy ze skargi W. R. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób...
1   Następne >   +2   +5   +10   100