Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Wr 2445/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-11-30

1. Do wydatku budzącego wątpliwości pod względem kosztowym nie w stosunku do wszystkich wspólników jako podatników podatku dochodowego ze wspólnego źródła przychodów...
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ nie wyłączył jednoznacznie z kosztów uzyskania przychodów wspólnego...

I SA/Wr 738/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1999-02-24

1. W świetle art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ przy ustalaniu straty uwzględnia...
nie podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo wolnych od podatku., 2. Przepis art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zwalnia organu od obowiązku...

FPS 6/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-09-27

Decyzja w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1994, wydana na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1994 r., po rozpoznaniu w dniu 27 września 1999 r. na posiedzeniu jawnym następujących...

III SA 1268/98 - Wyrok NSA z 1999-01-19

Jakkolwiek ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ z mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 nie stosuje...
w zyskach osób prawnych, choćby zyski te były wynikiem działalności rolniczej /art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U....

I SA/Łd 582/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-07

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106, poz. 482 ze zm./ i stanowiącego przedmiot opodatkowania na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy...
Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 'MZGM' Sp. z o.o. za okres 11 miesięcy 1995 r. określając za powyższy okres zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych...

SA/Sz 722/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-14

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ stanowi, że część dochodów osób...
, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących z tego tytułu wynagrodzenia - są wolne od podatku dochodowego. Ustawodawca...

SA/Sz 721/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-10-14

praca była wykonywana jest wolna od podatku dochodowego - art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90...
i uzyskują z tego tytułu wynagrodzenia są wolne od podatku dochodowego. Ustawodawca nie stawia warunku, aby były to dochody wypłacane za granicą., 3. Użycie przez ustawodawcę...

I SA/Łd 1210/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-03-16

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 27 ust. 1...
. w przedmiocie zaległości w podatku dochodowym. Zaskarżona decyzja Izba Skarbowa w Ł. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Ł. z 3 lutego 1998 r. określająca Romanowi...

FPS 3/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-05-13

ze zm./ nie jest przychodem ze stosunku służbowego w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz...
stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1995-1997, po rozpoznaniu wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający Naczelnego Sądu...

I SA/Gd 1661/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-03-02

Od 1 stycznia 1992 r. stosunek służbowy policjanta należy uznać za źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...
Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego odmawiającą skarżącemu stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1992-1994 w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   33