Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ł 186-188/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-02-07

Warunek uzależniający zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu działalności wymienionej w par. 1 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r...
. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej /Dz.U. nr 3 poz. 20 ze zm./ od powstania podmiotu...

III ARN 25/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-08-07

spółdzielcze /Dz.U. nr 30 poz. 210 ze zm., obecnie t.j. Dz.U. 1995 nr 54 poz. 288/., Skoro przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
dochodowym od osób fizycznych., Powyższy udział w części nadwyżki bilansowej podlega jednak podatkowi dochodowemu od osób fizycznych jako stanowiący inny dochód podlegający...

III SA 329-330/95 - Wyrok NSA z 1996-03-27

Forma opodatkowania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ bądź w formie...
ryczałtu określonego rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych /Dz.U. nr 123 poz. 635...

SA/Sz 2219/95 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-06-18

niewątpliwie zyskiem osoby fizycznej w rozumieniu art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
stosunkiem pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, którego pobór następuje według zasad określonych w art. 31 tej ustawy., - jest to udział w części nadwyżki...

I SA/Po 77/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-09-12

Wynikająca z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./ gwarancja zachowania praw nabytych...
obejmuje okresowe zwolnienie od podatku dochodowego uzyskane na podstawie par. 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1989 r. w sprawie zwolnienia...

SA/Ł 2320/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-12-13

1. Obligatoryjna forma zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje w sprzeczności z istotą...
w przepisach art. 30 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ oraz par. 1 ust. 2 pkt 1...

SA/Ka 2627/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1996-01-24

już w kraju powstania przychodu. oddala skargę w przedmiocie określenia wysokości nie pobranego przez spółkę jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od należności...
1994 r. (...), określająca wysokość nie pobranego przez Fabrykę Kabli SA w C., jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego od należności licencyjnych za rok 1992 r...

I SA/Po 1049/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-10-04

przygotowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991 1995 oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr 103 poz. 446/ są wolne od podatku dochodowego jako odszkodowania...
otrzymane na podstawie ustawy /art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./. Naczelny Sąd...

SA/Gd 996/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1996-07-26

niesporny jest fakt, że byłe przedsiębiorstwo państwowe zaliczyło do swoich przychodów w 1991 r. należne odsetki i od tak ustalonego dochodu odprowadziło podatek dochodowy...
, to brak jest podstaw, aby u następcy prawnego zaliczyć otrzymane należności z tytułu tych samych odsetek do przychodów, odprowadzając powtórnie podatek dochodowy. uchyla...

III RN 48/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-12-10

Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 16...
(...) w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego za rok 1994 na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku Naczelnego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   30