Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 23/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-25

, decyduje prawo podatkowe, a nie umowa., W myśl art. 26 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482...
r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat oraz przekazywać kwoty...

I SA/Wr 3014/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-08

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /t.j. Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 ze zm./ organ skarbowy /podatkowy...
, po określeniu jego wielkości - dla celów ustalenia przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych - powinien pomniejszyć tę należność o kwotę należnego podatku od towarów...

FPS 9/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

Odszkodowanie, o którym mowa w art. 101[2] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 ze zm./, było w 2000 r. wolne od podatku dochodowego...
od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./. Naczelny...

I SA/Wr 2204/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-06-25

w majątku spółdzielni otrzymanych w związku z faktyczną likwidacją spółdzielni. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym są również czynności faktyczne powodujące...
do przychodów wymienionych w art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, w brzmieniu obowiązującym...

SA/Bd 164/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-03-11

Wynik wykładni gramatycznej art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654/ prowadzi do wniosku...
Przedsiębiorstwu Ochrony i Informacji 'F.' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w T. stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2001 r., W uzasadnieniu decyzji...

III RN 13/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-02-13

Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ od dnia 1 stycznia 1995 r...
r. sprawy ze skargi Barbary S. na decyzję Izby Skarbowej w L. z dnia 31 lipca 1998 r. (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok...

I SA/Łd 2377/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-10-24

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Roberta N. i Doroty N. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia 13 listopada 2001 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000...
. 21 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 26 sierpnia 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176/. Należny podatek został obliczony przy zastosowaniu...

FPS 2/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-06-23

ze skargi Krystyny W. i Modesta W. na decyzje Izby Skarbowej w O. z dnia 23 marca 2001 r., (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. i 1998 r...
./:, czy podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku dokonania przez podatnika darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych...

I SA/Wr 2786/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-03-28

Wydanie decyzji określającej należny zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego w sytuacji...
. 'a' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ i tym samym objęty jest zwolnieniem przedmiotowym...

I SA/Łd 985/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-11

Preferencyjne opodatkowanie, przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób...
od dnia 1 stycznia 2001 r. przepisie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
1   Następne >   +2   +5   +10   20