Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 245/91 - Wyrok NSA z 1991-06-17

W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1989 nr 27 poz. 147, zm. Dz.U. nr 74 poz. 443/, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 1991 r...
., nie było podstaw prawnych dla uznania różnic kursów walut obcych w stosunku do złotówki za przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Naczelny Sąd Administracyjny uznał...

III SA 462/91 - Wyrok NSA z 1991-07-09

Przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1989 nr 27 poz. 147/ w brzmieniu obowiązującym z 1989 r. nie dawały podstaw do opodatkowania...
wymierzono Przedsiębiorstwu, a nie jego właścicielce, podatek obrotowy i dochodowy za 1989 r. w łącznej kwocie 87.163.723 zł. W uzasadnieniu decyzji przytoczono wyliczenia...

SA/Po 1562/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1991-12-30

ustalenia zaliczki na podatek dochodowy na okres od stycznia do września 1990 r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 'Ch.' podjęła działalność gospodarczą na podstawie...
. decyzją nr 2487/90 z dnia 28 grudnia 1990 r. wymierzył spółce zaliczkę na podatek dochodowy za okres od stycznia do września 1990 r. w wysokości 2 050 163 600 zł od dochodu...

III SA 22/91 - Wyrok NSA z 1991-06-07

podatku dochodowego od osób fizycznych - Dz.U. nr 10 poz. 62/ podlega podatkowi dochodowemu. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Haliny i Wacława małżonków R...
prowadzących gospodarstwa rolne, z przeznaczeniem na zaopatrzenie indywidualnych gospodarstw rolnych jest dlatego przez Ministra Finansów zwolniony od podatku dochodowego /par. 5...

III ARN 26/91 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-08-22

1. Przewidywana nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych, jaka wystąpi po upływie roku podatkowego, nie daje podstawy do wstrzymania się przez podatnika z zapłatą...
z gospodarką finansową państwa /Dz.U. nr 59 poz. 350/., 2. Ustalenie nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych - w myśl art. 20 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. /Dz.U....

U 2/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-02-04

. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 3 poz. 12 ze zm./, w szczególności z jej art. 1, art. 5-6 w związku z art. 7 ust. 1 i art. 10 ust. 2 pkt 16 w brzmieniu ustalonym...
mających na celu opodatkowanie podatkiem dochodowym różnic kursowych, uznać należy za akty normatywne w rozumieniu powołanego wyżej art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o TK. W orzeczeniu...

III ARN 40/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1991-01-11

naruszenia prawa, a więc szczególnie jaskrawe przypadki., Postanowienia ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1983 nr 43 poz. 192/ nie zostały...
jednak przeniesione do ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 3 poz. 12/ dosłownie, a z poważną zmianą., Otóż z mocy art. 5 ust. 1 ustawy...

III SA 304/91 - Wyrok NSA z 1991-06-17

przychodów i rozchodów, to urząd skarbowy wydał decyzję ustalającą Bogdanowi S. zobowiązania w podatku dochodowym i obrotowym za 1989 r. Organ podatkowy uznał; że księga...
właśnie takie, a nie inne proporcje między stopniem obniżenia przyjętego do opodatkowania dochodu a wysokością podatku dochodowego. W dodatku - jego. zdaniem - rozporządzenie Ministra Finansów...

III SA 263/91 - Wyrok NSA z 1991-07-17

zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej /Dz.U. nr 35 poz. 203 ze zm...
, a w dniu 12 października 1990 r. zgłosiła w Urzędzie Skarbowym obowiązek podatkowy i zwróciła się o zwolnienie od podatków obrotowego i dochodowego na podstawie przepisów...

III SA 1196/90 - Wyrok NSA z 1991-02-15

decyzji. Spółka zwróciła się do Urzędu Skarbowego o umorzenie podatku dochodowego od przekroczenia wynagrodzeń w IV kwartale 1990 r., Urząd Skarbowy na podstawie art. 31 ustawy...
podatek dochodowy w całości, w kwocie 10.357.500 zł, z czego Urząd Skarbowy zaliczył 6.970.700 zł na poczet należności głównej i 3.405.100 zł tytułem odsetek za zwłokę...
1   Następne >   2