Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Kr 1625/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-07-05

dochodowym u akcjonariuszy będących osobami prawnymi, stosownie do przepisów art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ - tylko wówczas, gdy kapitał zapasowy przeniesiony do kapitału...

III SA 3387/01 - Wyrok NSA z 2002-09-18

Skoro Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
wpłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiące I i II 2000 r., argumentując, że osiągnięty dochód z działalności gospodarczej jest zwolniony z podatku...

I SA/Wr 1405/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-09-17

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...
ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 'T.' spółki z o.o. w B. na decyzję Izby Skarbowej w O. z 3 kwietnia 2001 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób...

I SA/Wr 296/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-07-18

spełnienia świadczenia podatkowego, w tym również do terminu zapłaty zaliczki miesięcznej zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym...
VAT z sierpień 1999 r. na poczet zaliczki w podatku dochodowym od osób prawnych - oddala skargę. Pismem z dnia 18 września 1999 r. /które wpłynęło do Urzędu Skarbowego...

III SA 206/02 - Wyrok NSA z 2002-12-20

Z brzmienia przepisu art. 11 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176 ze zm./ dodanego ustawą...
z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych ustaw /Dz.U. nr 104 poz. 1104/ nie wynika, aby zwolnienie...

I SA/Wr 2222/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-08-07

Poczynając od 1 stycznia 2000 r., zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych nie podlegały dochody z działalności gospodarczej osób zatrudniających osoby...
niepełnosprawne. Ustawą z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 99 poz. 1101/, a konkretnie przepisem art. 2 tej ustawy...

I SA/Gd 1962/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-10

1. Przepisy zawarte w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./ mają tworzyć bariery...
również podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników podatku rolnego. Nie byłoby żadnego racjonalnego uzasadnienia dla stwarzania podatnikowi możliwości...

III SA 2797/00 - Wyrok NSA z 2002-03-20

./, stanowiące wydatki przyszłe, stają się kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (...) S.A. w W. na decyzję Izby Skarbowej w W. z dnia 28.08.2000 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - oddala...

III SA 1143/01 - Wyrok NSA z 2002-10-23

Art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz.U. nr 144 poz. 930...
ze zm./ w związku z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./ wskazują na możliwość...

I SA/Łd 550/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-02-26

Zestawienie treści przepisów art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482/ oraz paragrafu 1...
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 września 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 116 poz. 747...
1   Następne >   +2   +5   +10   24