Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 1527/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-10

/art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - t.j. Dz.U. 1991 nr 49 poz. 216/., 3. Od 1 maja 1991 r. fundacje...
mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. swoje dochody przekazują na cele...

SA/Po 246/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-05-21

1. Fundacje mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku...
w postaci odsetek. oddala skargę w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Fundacja Własności Prywatnej 'S.S.' powołana została aktem notarialnym z dnia 1...

SA/Po 1811/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-23

od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej nie nabywa po tej dacie uprawnień w podatku dochodowym od osób prawnych, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15...
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./. Urząd Skarbowy...

III ARN 6/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-03-26

Przychód z działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
po rozpoznaniu sprawy ze skargi Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego za 1989 rok na skutek rewizji...

SA/Wr 716/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-11-16

strony w postępowaniu w sprawie zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych., 2. Art. 410 Kc stanowi podstawę do wystąpienia na drogę sądową a nie na drogę postępowania...
administracyjnego. oddala skargę. Spółdzielnia Spożywców wystąpiła do Urzędu Skarbowego z prośbą o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzupełnienia...

SA/Po 561/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-06-03

Izby Skarbowej w (...) z dnia 16 grudnia 1992 r. w przedmiocie ustalenia podatku dochodowego za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1991 r. Urząd Skarbowy w S. decyzją...
nr II US 5/730/W/9/92 z dnia 31 marca 1992 r. wymierzył spółce akcyjnej 'E.' w S. podatek dochodowy od osób prawnych za okres od 1 kwietnia 1991 r. do 31 grudnia 1991 r...

SA/Ka 220/93 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1993-08-26

-Budowlanego 'I.' spółka z o. o. w K. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 5 grudnia 1992 r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 1991 r...
, utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w K. z dnia 3 września 1992 r. nr DPI/3/731/1-10/92 o ustaleniu zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 1991 r...

III SA 253/93 - Wyrok NSA z 1993-12-15

ustalającej odsetki za zwłokę w płatności podatku dochodowego od osób prawnych za 1991 r. w kwocie 16.343.100 zł,, 2. z dnia 7.01.1993 r. utrzymującą w mocy decyzję Urzędu...
Skarbowego w O. z dnia 24.09.1992 r. ustalającą temu Bankowi odsetki z powodu nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 36.477.100 zł /od kwoty...

III ARN 93/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-01-26

Nie odlicza się od podstawy wymiaru podatku dochodowego darowizn na rzecz fundacji, powołanych do realizacji celów gospodarczo użytecznych. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu...
sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Automatyzacji (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie podatku dochodowego za 1990 rok na skutek rewizji nadzwyczajnej...

III SA 2270-2271/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1991 nr 49 poz. 216/. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi...
Banku Spółdzielczego w K. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 5 października 1992 r. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 1991 r...
1   Następne >   +2   +5   10