Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 285/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-06-30

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./ i przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...
podstawy do uznania za dochód w zyskach osób prawnych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych tego dochodu, który przeznaczony...

SA/Wr 2111/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-05-31

Przepis art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./ obejmuje także ulgę podatkową przewidzianą...
w par. 8 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie obniżek podatku dochodowego od osób prawnych /Dz.U. 1990 nr 4 poz. 20 ze zm...

SA/Po 3674/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-05-05

dochodowego dochodów, jakie uzyskała z tytułu wytwarzania materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, co zmniejszyło podatek dochodowy o kwotę 2.443.008.000...
zł, a następnie zastosowała obniżkę podatku dochodowego z tytułu zwiększenia sprzedaży, w porównaniu z rokiem 1988, tychże materiałów i wyrobów na potrzeby budownictwa...

SA/Kr 653/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-12-22

Z uwagi na to, że z tytułu podatku dochodowego za rok 1991 rozliczała się imieniem całego (...) Banku Rozwoju SA w Ł. w tym wszystkich jego oddziałów w Polsce centrala...
tego banku w Urzędzie Skarbowym Ł.-Ś., o ewentualnej nadpłacie lub niedoborze w zakresie podatku dochodowego za rok 1991 decydował Urząd Skarbowy Ł.-Ś., jako organ...

SA/Wr 1904/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-15

W art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./ oraz par. 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów...
z dnia 3 kwietnia 1992 r. w sprawie podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania...

SA/Ł 622/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-11-17

Przepis art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 21 poz. 86 ze zm./ nie stanowi samodzielnej podstawy do uznania...
Państwowemu Kopalni Węgla Brunatnego uszczuplenie w podatku dochodowym od osób prawnych w zaliczkach za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 1993 r. w kwocie 12.822.052.000 zł...

SA/Wr 378/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-08-09

Spółka z o.o. przez Urząd Kontroli Skarbowej wykazała między innymi, że Spółka zaniżyła podatek dochodowy za rok 1992 o kwotę 34.632.000 zł. Zaniżenie to było następstwem...
1989 r. w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów z niektórych rodzajów działalności gospodarczej /Dz.U. nr 3 poz. 20/. Zwolnienie obejmowało okres od dnia...

SA/Wr 1179/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-01-31

1. Ani przepis art. 11 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 3 poz. 12 ze zm./ określający wydatki nie uznawane za koszty...
uzyskania przychodu, ani art. 17 tejże ustawy, określający wysokość podatku dochodowego nie może stanowić podstawy prawnej do wydania odrębnej decyzji w zakresie korekty...

SA/Wr 249/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-07-14

marca 1993 r. - ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych /art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...
- Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./. Teodor D. złożył w dniu 13 maja 1993 r. deklarację dotyczącą podatku dochodowego za rok 1992, w której wskazał, że osiągnął dochody w wysokości...

SA/Po 3055/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-28

Dochód uzyskany ze sprzedaży przedpłaty na samochód osobowy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stanowi bowiem sprzedaż prawa majątkowego /art...
. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./. Decyzją z dnia 16 sierpnia 1993 r. Izba Skarbowa w L...
1   Następne >   +2   +5   +10   22