Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 714/92 - Wyrok NSA z 1992-07-27

Terminem uiszczenia podatku dochodowego przez osoby prawne jest ostateczna data złożenia zeznania wstępnego o wysokości dochodu /art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia...
1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. 1991 nr 49 poz. 216 ze zm./. oddala skargę. Urząd Skarbowy ustalił odsetki za zwłokę w wysokości 50.407.100 zł...

SA/Po 1239/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-09-04

1. Możliwość wyboru metody ustalania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - bądź to w oparciu jedynie o różnicę pomiędzy wynikającej z podatkowej księgi...
. 44 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. nr 80 poz. 350 ze zm./., 2. Powoływanie się podatnika we wniosku o ograniczenie...

SA/Wr 56/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-02-28

jako koszty pośrednie uzyskania przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. nr 3 poz. 12 ze zm...
podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym., Decyzją z dnia 17 czerwca 1991 r. (...) Urząd Skarbowy w J. G. na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r...

SA/Wr 214/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-04-14

Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przed jej nowelizacją dokonaną przez ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. /Dz.U. nr 9 poz. 30...
ją decyzję organu I instancji. Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe pismem z 25.7.1991 r. zwróciło się do Urzędu Skarbowego o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego...

SA/Po 1087-1091/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-09-11

spożywczymi oraz przemysłowymi. , 20.8.1991 r. każdy z pięciu wspólników złożył w Urzędzie Skarbowym odrębną deklarację w sprawie zaliczki na podatek dochodowy za lipiec...
1991 r., Jednocześnie ze złożeniem deklaracji w sprawie zaliczek na podatek dochodowy za lipiec 1991 r. - M.M. powołując się na upoważnienie pozostałych wspólników spółki...

III SA 943/91 - Wyrok NSA z 1992-01-07

1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz. U. z 1989 nr 27 poz. 147 ze zm./ zmiana właściciela przedsiębiorstwa nie stanowi...
uruchomił nową działalność i - spełniając warunki określone w art. 10 ust. 1 powyższej ustawy -korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego, to późniejsza sprzedaż...

SA/Po 1393/92 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-11-03

Użyty w ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym /Dz.U. 1989 nr 27 poz.147 ze zm./ zwrot 'wszelkie koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów' oznacza...
skargę Zbigniewa Ł. - spółka cywilna na decyzję Izby Skarbowej w Sz. z dnia 20 maja 1992 r. w przedmiocie ustalenia zaliczek na podatek dochodowy za okres od stycznia...

III SA 1606/92 - Wyrok NSA z 1992-11-18

zakończenia okresu używania, stanowią koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
na decyzję Izby Skarbowej w B. z dnia 27 kwietnia 1992 r. w przedmiocie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną...

III ARN 50/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-10-22

ze skargi Centrali Importowo-Eksportowej (...) na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego za 1989 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra...
dochodowego za 1989 r. Zaskarżonemu wyrokowi rewidujący zarzucił rażące naruszenie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U....

SA/Po 1902/91 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1992-03-19

. 1 pkt 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. nr 3 poz. 12 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207...
par. 5 Kpa skargę Przedsiębiorstwa Kompleksowej Automatyzacji w W. na decyzję Izby Skarbowej w P. z dnia 21 października 1991 r. w przedmiocie podatku dochodowego za 1990...
1   Następne >   +2   6